Aktuelnosti « Komisija za zaštitu konkurencije
Početna strana » Aktuelnosti (Page 3)
Komisija pripremila Model programa usklađenosti poslovanja sa propisima o zaštiti konkurencije

kzkKao nastavak rada na širenju svesti o potrebi usklađivanja poslovanja sa propisima o zaštiti konkurencije, Komisija je pripremila Model programa usklađenosti poslovanja sa propisima o zaštiti konkurencije koji prati Smernice za izradu programa usklađenosti poslovanja sa propisima o zaštiti konkurencije.

Model predstavlja polaznu osnovu za učesnike na tržištu koji bi bili zaintersovani za izradu programa usklađenosti (Compliance), a sadrži predloge koji elementi da se uključe u program, kako da se pristupi izradi i obukama, na koje elemente je posebno potrebno obratiti pažnju. Namera je da se na ovaj način učesnicima na tržištu dodatno pomogne da lakše primene Smernice i usklade svoje poslovanje.

Komisija daje ovaj model kao primer i predlog, koji ne predstavlja obaveznu formu, sa ciljem da učesnicima na tržištu, koji se odluče da izrade sopstveni program usklađenosti poslovanja, olakša sprovođenje takve odluke i implementaciju programa usklađenosti poslovanja u svom poslovanju. Komisija još jednom skreće pažnju da bi svaki program usklađenosti trebalo da bude izrađen u skladu sa potrebama konkretne kompanije i prilagođen tržištu ili tržištima na kojima kompanija posluje.

Kontrolna lista za ocenu uticaja propisa na konkurenciju

kzkKomisija za zaštitu konkurencije i Republički sekretarijat za javne politike zajednički su izradili Kontrolnu listu za ocenu uticaja propisa na konkurenciju.

Kontrolna lista za ocenu postojanja uticaja propisa na konkurenciju je pomoćno sredstvo/alat koji nadležnim organima, odnosno predlagačima propisa olakšava da pravilno ocene postojanja uticaja propisa na konkurenciju tj. da li određeni predlog/nacrt propisa može dovesti do narušavanja konkurencije na tržištu.

Ukoliko se na osnovu ove liste utvrdi da može postojati takav uticaj, predlog/nacrt propisa je potrebno dostaviti Komisiji za zaštitu konkurencije radi pribavljanja mišljenja.

Komisija za zaštitu konkurencije je, u skladu sa Zakonom o zaštiti konkurencije, jedina nadležna za davanje mišljenja nadležnim organima na predloge propisa, kao i na važeće propise koji imaju uticaj na konkurenciju na tržištu.

Kontrolna lista je dostupna na internet stranici Komisije za zaštitu konkurencije (Uputstva) i čini sastavni deo Priručnika za analizu efekata javnih politika i propisa koji je dostupan na internet strani Republičkog sekretarijata za javne politike.

Predstavljene Smernice za izradu programa usklađenosti poslovanja sa propisima o zaštiti konkurencije

kzkKomisija za zaštitu konkurencije u saradnji sa Privrednom komorom Srbije (PKS) predstavila je učesnicima na tržištu nove Smernice za izradu programa usklađenosti poslovanja sa propisima o zaštiti konkurencije.

Predstavljanje je bilo namenjeno svim učesnicima na tržištu radi upoznavanja sa pravilima u oblasti zaštite konkurencije i smernicama za izradu Programa usklađenosti poslovanja sa propisima o zaštiti konkurencije koje je Komisija objavila u decembru prošle godine.

Na predstavljanju u Beogradu je učestvovalo više od 70 predstavnika učesnika na tržištu i stručne javnosti. Ovo je prva u nizu radionica koju će Komisija u saradnji sa PKS – om organizovati na ovu temu jer je važno dalje unapređivati znanja učesnika na tržištu, posebno malih i srednjih preduzeća na temu politike zaštite konkurencije

Dosadašnja praksa Komisije za zaštitu konkurencije pokazuje da do povreda konkurencije često dolazi zbog neznanja ili nedovoljne upućenosti učesnika na tržištu. Na osnovu ovoga, prepoznata je potreba da se kod učesnika na tržištu podigne nivo svesti o potrebi i načinima da se poslovanje uskladi sa propisima u oblasti zaštite konkurencije.

U nameri da učesnicima na tržištu pomogne u procesu donošenja programa usaglašavanja poslovanja sa pravilima o zaštiti konkurencije (eng. compliance program), Komisija ovim radionicama i smernicama u kratkim crtama daje opis i pojašnjenja pojedinih „koraka“ u donošenju takvih programa kao i pravila zaštite konkurencije.

Predavanje o usklađivanju poslovanja sa pravilima konkurencije

kzkPredstavnici Komisije za zaštitu konkurencije, učestvovali su na savetovanju koje je organizovalo Udruženje banaka Srbije, gde su održali predavanje na temu „Usklađivanje poslovanja sa propisima o zaštiti konkurencije“.

Teme predavanja su bile pravni okvir, cilj pravila o zaštiti konkurencije, institucionalni okvir i nadležnosti Komisije za zaštitu konkurencije, a zatim i konkretni rizici u vezi sa zaštitom konkurencije koje je potrebno uočiti i izbeći prilikom usklađivanja poslovanja, potrebom usklađivanja poslovanja i smernicama za izradu programa usklađenosti poslovanja sa propisima o zaštiti konkurencije koje je Komisija donela krajem 2021. godine.

Savetovanje „Komplajans funkcija u bankama“ je organizovano kao 17. godišnje savetovanje u Vrnjačkoj Banji i na njemu su učestvovali predstavnici poslovnih banaka, Uprave za sprečavanje pranja novca, Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Udruženja za usklađenost poslovanja i drugi.

Komisija donela novo Uputstvo za otkrivanje nameštenih ponuda u postupku javne nabavke

kzkKomisija za zaštitu konkurencije Republike Srbije donela je novo Uputstvo za otkrivanje nameštenih ponuda u postupku javne nabavke imajući u vidu nova zakonska rešenja (Zakon o javnim nabavkama, izmene u Krivičnom zakoniku) koja su doneta nakon donošenja Uputstva iz 2011.godine.

Komisija za zaštitu konkurencije je uočila potrebu da se kod učesnika na tržištu još naglasi i podigne nivo svesti o potrebi i načinima da se poslovanje uskladi sa aktuelnim propisima i propisima u oblasti zaštite konkurencije.

Cilj donošenja Uputstva da spreči i osujeti sprovođenje „nameštenih ili lažiranih ponuda“ (engl. bid rigging), kao najtežih oblika kartela. Posledica ovakvih dogovora između konkurenata – ponuđača u vezi sa ponuđenom cenom je eliminisanje konkurencije među njima, zbog čega bi naručilac platio više za predmet nabavke nego što bi platio u uslovima konkurencije.

Pri izradi korišćene su OECD Smernice za borbu protiv nameštanja ponuda u javnim nabavkama te Notice Evropske komisije u skladu sa potrebama saradnje Komisije i Kancelarije za javne nabavke.

Komisija učestvovala na međunarodnim konferencijama o konkurenciji u Berlinu

kzkPredstavnici Komisije za zaštitu konkurencije Republike Srbije učestvovali su na 21. ICN godišnjoj konferenciji i 21. međunarodnoj konferenciji o konkurenciji u Berlinu, čiji je domaćin bilo nemačko telo za zaštitu konkurencije Bundeskartelamt (Bundeskartellamt).

Nemačka komisija za zaštitu konkurencije je spojila dva najpoznatija međunarodna događaja koja se bave politikom zaštite konkurencije i primenom prava o zaštiti konkurencije, i to Međunarodnu konferenciju o konkurenciji (IKK) i Godišnju konferenciju Međunarodne mreže za zaštitu konkurencije (ICN). Međunarodna konferencija o konkurenciji je pokrenuta 1982. godine u Berlinu od strane nemačke komisije za zaštitu konkurencije, i od tada se održava svake druge godine. Ove godine Bundeskartelamt je takođe organizvao i godišnju konferenciju ICN, Međunarodne mreže za zaštitu konkurencije koja je osnovana 2001. godine, koja danas ima 140 agencija članica iz 130 jurisdikcija.

Glavne teme bile su pitanja odnosa prava i politike zaštite konkurencije sa drugim oblastima, pre svega sa zaštitom potrošača i pristupom i korišćenjem poverljivih podataka, regulatorne i druge mere neophodne za uspostavljanje i jačanje konkurencije na tržištima digitalnih plarformi, kao i druga aktuelna pitanja iz oblasti antitrasta, ocene koncentracija, zastupanja zaštite konkurencije i sl.

Konferencijama je prisustvovalo oko 450 učesnika iz preko 80 zemalja, najviših predstavnika tela za zaštitu konkurencije, sudija, profesora univerziteta, anti-trust advokata/pravnika, predstavnika nemačkih ministarstava i drugih organa vlasti, međunarodnih kompanija itd.

Komisija pokrenula postupak na tržištu veleprodaje keramičkih pločica

kzkKomisija za zaštitu konkurencije je pokrenula postupak ispitivanja povrede konkurencije po službenoj dužnosti protiv privrednog društva Polet-keramika Novi Bečej, radi ispitivanja postojanja restriktivnih sporazuma iz člana 10. Zakona zaštiti konkurencije, kojima se ograničava konkurencija na tržištu veleprodaje keramičkih pločica u Republici Srbiji i izvršila nenajavljeni uviđaj.

Komisija je sprovela analizu stanja konkurencije u kanalima distribucije keramičkih pločica i sanitarija u okviru koje je pribavila i ugovore o kupoprodaji koje je proizvođač Polet-keramika Novi Bečej sklapala sa kupcima za dalju prodaju. Analizom ugovora, njihovih priloga i aneksa, uočene su odredbe koje upućuju na postojanje prakse poznate kao utvrđivanje cena u daljoj prodaji od strane proizvođača/prodavca, kojom se kupac ograničava da samostalno i nezavisno donosi poslovne odluke koje se odnose na cenovnu politiku, što je restriktivni sporazum koji predstavlja povredu konkurencije iz člana 10. Zakona.

Komisija će u ispitnom postupku, preduzeti sve potrebne dokazne radnje u cilju pravilnog utvrđivanja činjeničnog stanja, ispitati postojanje povrede konkurencije, a po okončanju postupka doneti i konačnu odluku.

Pozivaju se sva lica koja raspolažu podacima, ispravama ili drugim relevantnim informacijama koje mogu doprineti utvrđivanju činjeničkog stanja u ovom postupku da iste dostave na adresu Komisije za zaštitu konkurencije, Savska 25/IV, Beograd.

Održano predavanje o zaštiti konkurencije

kzk
Predstavnici Komisije za zaštitu konkurencije održali su predavanje na vebinaru pod nazivom „Koncentracija učesnika na tržištu i uticaj na postupak unovčenja u stečajnom postupku“ koji je organizovala Agencija za licenciranje stečajnih upravnika, uz podršku Svetske banke.

Cilj ovog vebinara bio je da se učesnici upoznaju sa pravom konkurencije koji reguliše oblast kontrole koncentracija a do kojih može doći u stečajnom postupku.

Na vebinaru je učestvovalo 111 stečajnih upravnika i sudija privrednih sudova iz čitave Srbije.

Potpisan Memorandum o saradnji sa Komisijom za konkurenciju Republike Grčke

kzkKomisija za zaštitu konkurencije Republike Srbije i Komisija za konkurenciju Republike Grčke potpisale su Memorandum o međusobnoj saradnji na području zaštite konkurencije.

Realizacija Memoranduma će omogućiti unapređenje saradnje između dve Komisije, kroz razmenu iskustava i uporedne prakse, na području primene prava konkurencije u cilju ekonomskog napretka i dobrobiti društva, a naročito potrošača.

Cilj Memoranduma jeste jačanje saradnje u oblasti primene prava i politike zaštite konkurencije, kao i stvaranje povoljnih uslova za razvoj bilateralnih odnosa, što je posebno značajno u kontekstu promena na tržištima sa kojima se tela za zaštitu konkurencije suočavaju.

Komisija donela smernice za izradu programa usklađenosti poslovanja sa propisima o zaštiti konkurencije

Dosadašnja praksa Komisije za zaštitu konkurencije pokazuje da do povreda konkurencije često dolazi zbog neznanja ili nedovoljne upućenosti učesnika na tržištu. Na osnovu ovoga, prepoznata je potreba da se kod učesnika na tržištu podigne nivo svesti o potrebi i načinima da se poslovanje uskladi sa propisima u oblasti zaštite konkurencije.

U nameri da učesnicima na tržištu pomogne u procesu donošenja programa usaglašavanja poslovanja sa pravilima o zaštiti konkurencije (eng. compliance program), Komisija ovim smernicama u kratkim crtama daje opis i pojašnjenja pojedinih „koraka“ u donošenju takvih programa.

Cilj ovih smernica je da se učesnici na tržištu, kako oni veliki, tako i mala i srednja preduzeća, usmere prilikom izrade internih akata i pravilnika kojima bi obezbedili da svoje poslovanje usklade sa propisima o zaštiti konkurencije i da se širem krugu učesnika na tržištu ukaže na potrebu usklađivanja poslovanja sa ovom oblasti prava.