Komisija je nadležna, saglasno Zakonu o zaštiti konkurencije, da:

 

1) rešava o pravima i obavezama učesnika na tržištu u skladu sa Zakonom;

 

2) određuje upravne mere u skladu sa Zakonom;

 

3) učestvuje u izradi propisa koji se donose u oblasti zaštite konkurencije;

 

4) predlaže Vladi donošenje propisa za sprovođenje Zakona;

 

5) donosi uputstva i smernice za sprovođenje Zakona;

 

6) prati i analizira uslove konkurencije na pojedinačnim tržištima i u pojedinim sektorima;

 

7) daje mišljenja nadležnim organima na predloge propisa, kao i na važeće propise koji imaju uticaj na konkurenciju na tržištu;

 

8) daje mišljenja u vezi sa primenom propisa u oblasti zaštite konkurencije;

 

9) ostvaruje međunarodnu saradnju u oblasti zaštite konkurencije radi izvršavanja međunarodnih obaveza u ovoj oblasti i prikuplja informacije o zaštiti konkurencije u drugim državama;

 

10) sarađuje sa državnim organima, organima teritorijalne autonomije i lokalne samouprave, radi obezbeđenja uslova za primenu Zakona i drugih propisa kojima se uređuju pitanja od značaja za zaštitu konkurencije;

 

11) preduzima aktivnosti na razvijanju svesti o potrebi zaštite konkurencije;

 

12) vodi evidenciju o prijavljenim sporazumima, o učesnicima koji imaju dominantan položaj na tržištu, kao i o koncentracijama, u skladu sa Zakonom;

 

13) organizuje, preduzima i kontroliše sprovođenje mera kojima se obezbeđuje zaštita konkurencije;

 

14) obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom.

 

Poslove iz tač.1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10) i 13) Komisija obavlja kao poverene poslove.