Komisija za zaštitu konkurencije osnovana je Zakonom o zaštiti konkurencije („Službeni glasnik RS“, br. 79/2005), kao nezavisna i samostalna organizacija koja vrši javna ovlašćenja u skladu sa ovim zakonom. Komisija ima status pravnog lica.

Komisija za svoj rad odgovara Narodnoj skupštini Republike Srbije kojoj podnosi godišnji izveštaj o radu.

Oblast zaštite konkurencije na tržištu Republike Srbije, u cilju ekonomskog napretka i dobrobiti društva, a naročito koristi potrošača, kao i osnivanje, položaj, organizacija i ovlašćenja Komisije za zaštitu konkurencije, uređena je Zakonom o zaštiti konkurencije („Službeni glasnik RS“, br. 51/2009 i „Službeni glasnik RS“, br. 95/2013). Pored navedenog zakona, oblast zaštite konkurencije regulisana je i nizom uredbi koje je donela Vlada Republike Srbije. Komisija takođe ima obavezu, da u skladu sa članom 73. Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, na odgovarajući način primeni i kriterijume koji proizlaze iz pravila kojima se reguliše konkurencija na tržištu u Evropskoj uniji.

Etički kodeks

Etički kodeks Komisije za zaštitu konkurencije.