UPUTSTVO o načinu izračunavanja ukupnog prihoda učesnika u koncentraciji u slučajevima kada se kontrola stiče nad delom preduzeća

Članom 21. stav 1. tačka 2) Zakona o zaštiti konkurencije definisano je da koncentracija učesnika na tržištu nastaje u slučajevima sticanja neposredne ili posredne kontrole jednog ili više učesnika na tržištu nad drugim učesnikom na tržištu ili njegovim delom.

Pod kontrolom iz prethodnog stava smatra se mogućnost odlučujućeg uticaja na poslovanje učesnika na tržištu, zasnovano na pravima, ugovorima ili bilo kojim drugim pravnim ili činjeničnim sredstvima, a naročito:

1) vlasništvu ili pravu korišćenja celokupne imovine učesnika na tržištu ili dela njegove imovine;

2) ugovornom ovlašćenju ili bilo kojem drugom osnovu kojim se stiče mogućnost na odlučujući uticaj na sastav, rad ili odlučivanje drugog učesnika na tržištu.

Kada se u postupku koncentracije stiče kontrola samo nad delom učesnika na tržištu, učesnici u koncentraciji su učesnik na tržištu koji stiče kontrolu i samo deo učesnika na tržištu nad kojim se stiče kontrola. U skladu sa navedenim zajednički ukupan godišnji prihod učesnika u koncentraciji izračunava se kao zbir prihoda sticaoca kontrole (uzimajući u obzir i ukupne godišnje prihode svih učesnika na tržištu sa kojima se sticalac kontrole smatra povezanim u smislu člana 5. Zakona) i samo dela preduzeća nad kojim se kontrola stiče.

Pod delom učesnika na tržištu nad kojim se stiče kontrola se smatra jedno ili više odvojenih organizacionih celina (npr. ogranak) koje mogu samostalno nastupati na tržištu, ili unutrašnje organizacione jedinice (npr. odeljenja), kao i specifična sredstva koja samostalno mogu da posluju na tržištu i sama po sebi predstavljaju poslovanje (npr. licence), odnosno svi oni delovi učesnika na tržištu kojima se može izračunati ukupan godišnji prihod koji su ostvarili na tržištu.

UPUTSTVO za izračunavanje ukupnog godišnjeg prihoda iz člana 23. Zakona o zaštiti konkurencije u vezi sa članom 5. Zakona

Član 5. Zakona o zaštiti konkurencije definiše da se Zakon primenjuje i na povezane učesnike na tržištu, te da se dva ili više povezanih učesnika na tržištu u smislu Zakona smatraju jednim učesnikom na tržištu.

Pod povezanim učesnicima na tržištu smatraju se dva ili više učesnika na tržištu koji su povezani tako da jedan učesnik na tržištu neposredno ili posredno odlučujuće utiče na upravljanje u drugom učesniku na tržištu, a naročito po osnovu većinskog učešća u osnovnom kapitalu, većine glasova u organima upravljanja, prava na postavljanje većine članova upravnog ili nadzornog odbora i lica ovlašćenih za zastupanje učesnika na tržištu, kao i ugovora o prenošenju prava upravljanja.

Prilikom podnošenja zahteva za izdavanje odobrenja za sprovođenje koncentracije, u slučajevima povezanih učesnika u smislu člana 5. Zakona, ukupan godišnji prihod iz člana 23. Zakona računa se kao zbir svih ukupnih prihoda koje su ostvarili učesnici na tržištu koji se smatraju povezanim i koji pripadaju istoj grupi.
Uputstvo o sadržini i načinu za podnošenja zahteva za određivanje mere zaštite podatakaUputstvo o sadržini i načinu za podnošenja zahteva za određivanje mere zaštite podatakaUputstvo za otkrivanje nameštenih ponuda u postupku javne nabavke (2022.)

Uputstvo o sadrzini i nacinu podnosenja zahteva za odredjivanje mere zastite podataka – sa obrascemUputstvo o sadržini i načinu podnošenja zahteva za određivanje mere zaštite podataka sa obrascem