Саопштењa за јавност « Комисија за заштиту конкуренције
Почетна страна » Aктуелности » Саопштењa за јавност (Page 23)
Конкуренција је такмичење у коме највреднији и најиновативнији, предњаче и одређују смер и темпо развоја читавог друштва

dan-konkurencije-2015-01

 

Данас је у Палати Србија, поводом Дана конкуренције и девет година рада Комисије за заштиту конкуренције, одржана конференција о политици заштите конкуренције у Србији на тему могућности ослобађања од мере заштите конкуренције (примена програма имунитета – ублажавања казне) на којој су учествовали министар привреде Жељко Сертић, шеф Делегације Европске уније у Србији Мајкл Девенпорт, Председник скупштинског одбора за привреду, регионални развој, трговину, туризам и енергетику др. Александра Томић, државни секретар Весна Ковач, председник Комисије за заштиту конкуренције Милоје Обрадовић, званичници Управног суда, регулаторних тела, научних установа, као и представници привредних комора, адвокатских канцеларија и пословних удружења.

 

Предмет „Политика“: Комисија за заштиту конкуренције је изрекла меру процесног пенала у износу од 143.500 евра друштву East Media Group и упутила предмет Државном правобранилаштву

Савет Комисије за заштиту конкуренције (у даљем тексту: Комисија) донео је 25.03.2015. године, две одлуке у поступку који је покренут по службеној дужности против друштва OOO East Media Group из Москве, Руска Федерација (у даљем тексту: друштво East Media), због основане претпоставке да је приликом куповине удела од 50% у друштву „Политика новине и магазини“ д.о.о. из Београда, спроведена концентрација, за коју није прибављено одобрење Комисије у складу са одредбама Закона о заштити конкуренције.

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ – Adriatic BidCo B.V. – Danube foods group B.V. – Clates Holding B.V.

Комисија за заштиту конкуренције одобрила је концентрацију која настаје стицањем непосредне искључиве контроле холандског друштва Adriatic BidCo B.V. над привредним друштвима Danube foods group B.V. и Clates Holding B.V., чиме стиче посредну искључиву контролу над њиховим зависним друштвима, међу којима су и Бамби а.д. Пожаревац, Имлек а.д., Млекара а.д. Суботица и Књаз Милош. Купац је под крајњом контролом инвестиционог фонда Mid Europa IV Management Limited, као крајњег генералног партнера фондова Mid Europa Fund IV LP и Mid Europa Fund IV A LP.

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ - Adriatic BidCo B.V. - Danube foods group B.V. - Clates Holding B.V.
Извештај о секторској анализи тржишта трговине на велико и трговине на мало дериватима нафте у 2013. години

На основу члана 47. Закона о заштити конкуренције и Одлуке Савета Комисије за заштиту конкуренције, стручна служба Комисије је спровела анализу стања конкуренције на тржишту трговине на велико и тржишту трговине на мало нафтним дериватима у Републици Србији у 2013. години (секторска анализа).

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ – EAST MEDIA GROUP

С обзиром да се у предметном управном поступку наведени закључци нису могли уручити странци – друштву OOO EAST MEDIA GROUP из Руске Федерације, као ни њеном законском заступнику, сматраће се да су закључци достављени наведеном учеснику на тржишту протеком 15 дана од дана њиховог објављивања на интернет страни Комисије.

Условно одобрење концентрације Holcim – Lafarge

Савет Комисије за заштититу конкуренције на 8. седници одржаној 19. децембра 2014. године, донео је решење којим се одобрава спровођење концентрације друштава „Holcim Ltd“ из Швајцарске и „Lafarge SA“ из Француске, уз одређене услове који су прописани овим решењем. Оба инострана друштва – учесника ове концентрације, присутна су у Републици Србији преко својих зависних друштава и активна на нашем националном тржишту у области производње и продаје цемента, производњи агрегата (шљунак, песак и дробљени камен), као и у производњи бетона, на основу чега су у овом управном поступку дефинасана и анализирана управо ова три релевантна тржишта производа.

Прекид поступка покренутог против Предузећа за телекомуникације „Телеком Србија“, АД

Поступајући по иницијативама за испитивање повреде конкуренције из члана 16. Закона о заштити конкуренције, достављених Комисији за заштиту конкуренције против Предузећа за телекомуникације „Телеком Србија“, акционарско друштво, Београд, вођен је поступак против наведеног друштва, а ради утврђивања постојања радње злоупотребе доминантног положаја.

Поступак против East Media Group и привремена мера забране отуђења

Комисија за заштиту конкуренције, дана 27. новембра 2014. године, донела је Закључак бр. 6/0-03-720/2014-1, којим се покреће поступак по службеној дужности ради испитивања концентрације која није одобрена у складу са Законом, а која је према основаној претпоставци настала стицањем непосредне заједничке контроле над друштвом „Политика новине и магазини“ д.о.о. из Београда, у чијем вршењу – по основу стицања 50% удела у овом друштву, учествује друштво „OOO East Media Group“ из Руске Федерације, са регистрованим седиштем у Москви. Донетим Закључком позвана су сва лица која располажу подацима, исправама, или другим релевантним информацијама, које могу допринети утврђивању чињеничног стања у овом поступку, да исте неодложно доставе Комисији.

Окончан поступак утврђивања повреде конкуренције – злоупотребе доминантног положаја од стране ЈКП „Погребне услуге“, Београд

Комисија за заштиту конкуренције је донела решење, којим је утврдила да је ЈКП „Погребне услуге“, Београд, злоупотребило доминантан положај односно извршило повреду конкуренције из члана 16. Закона о заштити конкуренције („Службени гласник РС“, бр. 51/09 и 95/2013).

Наведено јавно предузеће је ограничило конкуренцију тиме што је налаћивало неправичну цену трошкова контроле постављања споменика на гробљима којима управља ово предузеће. Корисници гробног места, као потрошачи, нису имали могућност избора, с обзиром на то да је постављање споменика од стране каменорезачких радњи било омогућено само након уплате наведене обавезе, на који начин им је нанета штета.

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ – Услови под којима се обављају активности на тржишту пружања услуга путничких и теретних бродова на обалама Дунава на територији Града Новог Сада

Комисија за заштиту конкуренције (у даљем тексту: Комисија) је у протеклом периоду, на основу примљене иницијативе, испитивала услове под којима се обављају активности на тржишту пружања услуге пристајања путничких и теретних бродова на обалама Дунава, на територији Града Новог Сада.