OSIGURANJEКомисија за заштиту конкуренције, спровела је анализу стања конкуренције на тржишту осигурања у Републици Србији у периоду 2012.-2015. године, на основу Одлуке Савета и члана 47. Закона о заштити конкуренције.

Основни циљ анализе је да се утврди структура тржишта и односи између главних конкурената, њихова тржишна учешћа и релативна снага. Поред тога, циљ анализе је и откривање евентуалних слабости тржишта које би могле створити услове за настанак повреде конкуренције.

У наредном периоду биће формирана радна група, коју ће чинити представници Комисије, Народне банке Србије, Министарства финансија и Министарства трговине, туризма и телекомуникација која ће израдити Нацрт Уредбе о условима за групно изузеће споразума у сектору осигурања, при чему ће бити узета у обзир европска регулатива као и специфичности сектора осигурања у Србији, који су кроз закључке и препоруке спроведене секторске анализе тржишта осигурања, изнети у Извештају.

Комисија користи ову прилику да се захвали Народној банци Србије као и свим учесницима на тржишту који су, за потребе секторске анализе, достављали тражене податке.

Комплетан извештај о секторској анализи, са закључцима и усвојеним препорукама, објављује се уз уважавање захтева привредних субјеката за заштиту података који представљају пословну тајну.

Позивају се учесници на тржишту и остала стручна јавност да доставе своје коментаре у погледу Извештаја, до 28. фебруара 2017. године, на e-mail: office.kzk@kzk.gov.rs са напоменом: Коментар на секторску анализу тржишта осигурања.