Cilj pravila o zaštiti konkurencije je da stvore uslove za slobodnu tržišnu inicijativu, da spreče ograničavanje ili eliminaciju konkurencije između učesnika na tržištu, kao i da obezbede da se kompanije ne ponašaju na nedozvoljeni način.

Zaštita konkurencije (štiti konkurenciju kao stanje i proces na tržištu) se razlikuje od sprečavanja nelojalne konkurencije (zaštita jedne kompanije od postupaka druge kompanije).

Propisi o zaštiti konkurencije se primenjuju na sve grane privrede i na sve subjekte koji učestvuju u prometu dobara i usluga u Republici Srbiji, zbog čega je bitno uskladiti poslovanje sa ovim propisima.

Dosadašnja praksa Komisije za zaštitu konkurencije je pokazala da postoji nedovoljna svest učesnika na tržištu o potrebi i načinima da se poslovanje uskladi sa propisima o zaštiti konkurencije kao i da do povreda konkurencije često dolazi zbog nedovoljne upućenosti i nepoznavanja obaveza učesnika iz ove oblasti. Kako bi unapredila usklađenost sa propisima o zaštiti konkurencije kod učesnika na tržištu, Komisija za zaštitu konkurencije je donela:

Najčešća pitanja u vezi sa programima usklađenosti poslovanja

1. Šta je program usklađenosti poslovanja i čemu služi?
2. Koje su kazne ukoliko kompanija nema program usklađenosti poslovanja?
3. Ko donosi program usklađenosti poslovanja i da li je za to potrebna posebna dozvola?
4. Da li se program usklađenosti poslovanja dostavlja nekome na odobrenje?
5. Da li Komisija terenski proverava da li kompanije imaju program usklađenosti poslovanja i da li su napisani u skladu sa zakonom?
6. Gde mogu da nađem brošure, prezentacije ili video klipove iz oblasti zaštite konkurencije?
7. Da li je program usklađenosti poslovanja obavezan?
8. Da li model programa usklađenosti poslovanja koji je Komisija objavila predstavlja obaveznu formu?
9. Da li samo ovlašćeno lice u kompaniji može da napravi povredu konkurencije?
10. Ko sve u kompaniji treba da prođe kroz obuke iz zaštite konkurencije?
11. Da li postoji poseban ispit, dozvola ili sertifikt da bi neko bio zadužen za implementaciju programa usklađenosti poslovanja sa propisima o zaštiti konkurencije u kompaniji?