Predsednik Komisije:

 

1) predstavlja i zastupa Komisiju;

 

2) organizuje i rukovodi radom Komisije;

 

3) daje mišljenja u vezi sa primenom propisa u oblasti zaštite konkurencije;

 

4) preduzima aktivnosti na razvijanju svesti o potrebi zaštite konkurencije;

 

5) organizuje vođenje evidencije o prijavljenim sporazumima, o učesnicima koji imaju dominantan položaj na tržištu, kao i o koncentracijama, u skladu sa Zakonom;

 

6) predlaže akte koje donosi Savet, osim akata koje Savetu predlažu članovi Saveta u smislu odredbe  člana 20.  stava 2.  Statuta;

 

7) izvršava odluke Saveta i preduzima mere za njihovo sprovođenje;

 

8) stara se i odgovara za zakonitost rada, korišćenja  i raspolaganja imovinom Komisije, vrši prava naredbodavca za upotrebu sredstava Komisije u skladu sa zakonom;

 

9) saziva sednice Saveta i  predsedava Savetom;

 

10) donosi akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u  Komisiji i druge opšte i pojedinačne akte saglasno zakonu i Statutu;

 

11) podnosi izveštaj o poslovanju Komisije i godišnji račun;

 

12) odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa i raspoređivanju zaposlenih u Komisiji, zaradama i naknadama zaposlenih, imenovanih i angažovanih lica;

 

13) obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, Statutom i drugim opštim   aktima Komisije.

 

U postupku ispitivanja povrede konkurencije određuje se izvestilac iz reda članova Saveta, koji u saradnji sa službenim licem određenim za vođenje postupka priprema  predlog odluke i izveštava Savet o razlozima i svim bitnim činjenicama i okolnostima slučaja.

Predsednik Komisije određuje izvestioca istovremeno sa  pokretanjem postupka.

Predsednik Komisije predsedava i rukovodi radom Saveta, potpisuje odluke i druge akte i stara se o njihovom izvršenju.