Председник Комисије:

 

1) представља и заступа Комисију;

 

2) организује и руководи радом Комисије;

 

3) даје мишљења у вези са применом прописа у области заштите конкуренције;

 

4) предузима активности на развијању свести о потреби заштите конкуренције;

 

5) организује вођење евиденције о пријављеним споразумима, о учесницима који имају доминантан положај на тржишту, као и о концентрацијама, у складу са Законом;

 

6) предлаже акте које доноси Савет, осим аката које Савету предлажу чланови Савета у смислу одредбе  члана 20.  става 2.  Статута;

 

7) извршава одлуке Савета и предузима мере за њихово спровођење;

 

8) стара се и одговара за законитост рада, коришћења  и располагања имовином Комисије, врши права наредбодавца за употребу средстава Комисије у складу са законом;

 

9) сазива седнице Савета и  председава Саветом;

 

10) доноси акт о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у  Комисији и друге опште и појединачне акте сагласно закону и Статуту;

 

11) подноси извештај о пословању Комисије и годишњи рачун;

 

12) одлучује о заснивању и престанку радног односа и распоређивању запослених у Комисији, зарадама и накнадама запослених, именованих и ангажованих лица;

 

13) oбавља и друге послове утврђене законом, Статутом и другим општим   актима Комисије.

 

У поступку испитивања повреде конкуренције одређује се известилац из реда чланова Савета, који у сарадњи са службеним лицем одређеним за вођење поступка припрема  предлог одлуке и извештава Савет о разлозима и свим битним чињеницама и околностима случаја.

Председник Комисије одређује известиоца истовремено са  покретањем поступка.

Председник Комисије председава и руководи радом Савета, потписује одлуке и друге акте и стара се о њиховом извршењу.