Savet Komisije:

 

1) odlučuje o pravima i obavezama učesnika na tržištu u skladu sa Zakonom;

 

2) donosi upravne mere u skladu sa Zakonom;

 

3) učestvuje u izradi propisa koji se donose u oblasti zaštite konkurencije;

 

4) predlaže Vladi donošenje propisa za sprovođenje Zakona;

 

5) donosi uputstva i smernice za sprovođenje Zakona;

 

6) prati i analizira uslove konkurencije na pojedinačnim tržištima i u pojedinim sektorima;

 

7) daje mišljenja nadležnim organima na predloge propisa, kao i na važeće propise koji imaju uticaj na konkurenciju na tržištu;

 

8) organizuje, preduzima i kontroliše sprovođenje mera kojima se obezbeđuje zaštita konkurencije;

(ukoliko, saglasno Zakonu i Statutu, o ovim pitanjima ne odlučuje Predsednik Komisije)

 

9) donosi Statut Komisije;

 

10) usvaja godišnji finansijski plan Komisije i dostavlja ga Vladi na saglasnost;

 

11) usvaja finansijske izveštaje Komisije;

 

12) usvaja periodični i godišnji izveštaj o poslovanju Komisije;

 

13) donosi poslovnik o svom radu;

 

14) postavlja i razrešava Sekretara Komisije;

 

15) obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom i opštim aktima.

 

Savet odlučuje većinom glasova od ukupnog broja članova.

Način rada  Saveta uređuje se Poslovnikom o radu Saveta.