2023

Mišljenje na Predlog akcionog plana Strategije zaštite potrošača za period 2019-2024.godine

2022

Mišljenje na predlog Proceduralnog akta o podsticanju integracije regionalnog energetskog tržišta u Energetskoj zajednici

Mišljenje na predlog Proceduralnog akta o podsticanju integracije regionalnog energetskog tržišta u Energetskoj zajednici i na predloge akata označenih kao Aneksi 1, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f i 1 g

Mišljenje na predlog Aneksa 05a za usvajanje Proceduralnog akta o integraciji regionalnog energetskog tržišta od strane Ministarskog saveta Energetske zajednice

Mišljenje na Predlog platforme za učešće delegacije Republike Srbije na 20. sastanku Ministarskog Saveta Energetske zajednice

Mišljenje na Nacrt izveštaja o analizi veleprodajnog tržišta središnjeg pristupa koji se pruža na fiksnoj lokaciji za proizvode za masovno tržište od 25.07.2022. godine

Mišljenje na Nacrt izveštaja o analizi veleprodajnog tržišta središnjeg pristupa koji se pruža na fiksnoj lokaciji za proizvode za masovno tržište od 04.04.2022. godine

Mišljenje na Nacrt izveštaja o analizi veleprodajnog tržišta lokalnog pristupa elementima mreže koji se pruža na fiksnoj lokaciji

2021

Mišljenje na Nacrt izveštaja o analizi veleprodajnog tržišta terminacije poziva u javnoj telefonskoj mreži na fiksnoj lokaciji i Nacrt izveštaja o analizi veleprodajnog tržišta terminacije poziva u mobilnoj mreži

Mišljenje na Predlog zaključka kojim se usvaja Pregovaračka pozicija Republike Srbije za Pregovaračko poglavlje 10 – Informaciono društvo i mediji

Mišljenje na Predlog zaključka o utvrđivanju Osnove za zaključivanje Sporazuma o partnerstvu, trgovini i saradnji između Republike Srbije i Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske

2020

Mišljenje na Nacrt revidiranog Akcionog plana za pregovaračko poglavlje 23

Mišljenje na Predlog izmena Ugovora o osnivanju Energetske zajednice

Mišljenje o usklađenosti sa odredbama Ugovora o osnivanju Energetske zajednice koje se tiču konkurencije i državne pomoći čl 18 i 19 Ugovora

2019

Mišljenje na Predlog platforme za učešće delegacije Republike Srbije u pregovorima sa stranama u Ugovoru o osnivanju Energetske zajednice

2018

Mišljenje na Predlog zaključka Vlade Republike Srbije kojim se usvaja Pregovaračka pozicija Republike Srbije za Pregovaračko poglavlje 14

2017

Kratak opis zahteva: Komisija je, dana 22.05.2017. godine, primila dopis Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge u kojem je izneta molba da Komisija, na osnovu odredbe člana 60. stav 2. Zakona o elektronskim komunikacijama, kao i odredbe člana 3. Protokola o saradnji zaključenog između Agencije i Komisije, do isteka roka za dostavljanje mišljenja u okviru postupka javnih konsultacija, dostavi mišljenje o tome da li je Izveštaj o analizi veleprodajnog tržišta širokopojasnog pristupa - Tržište 5 u skladu sa propisima koji regulišu zaštitu konkurencije.
Kratak opis zahteva: Komisija je, dana 03.11.2017. godine, primila dopis Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge u kojem je izneta molba da Komisija, na osnovu odredbe člana 60. stav 2. Zakona o elektronskim komunikacijama, kao i odredbe člana 3. Protokola o saradnji zaključenog između Agencije i Komisije, do isteka roka za dostavljanje mišljenja u okviru postupka javnih konsultacija, dostavi mišljenje o tome da li su mišljenje na izveštaj o analizi veleprodajnog tržišta originacije poziva u javnoj telefonskoj mreži na fiksnoj lokaciji - Tržište 2 i izveštaj o analizi veleprodajnog tržišta terminacije poziva u javnoj telefonskoj mreži na fiksnoj lokaciji - Tržište 3 u skladu sa propisima koji regulišu zaštitu konkurencije.
Kratak opis zahteva: Komisija je, dana 05.12.2017. godine, primila dopis Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge u kojem je izneta molba da Komisija, na osnovu odredbe člana 60. stav 2. Zakona o elektronskim komunikacijama, kao i odredbe člana 3. Protokola o saradnji zaključenog između Agencije i Komisije, do isteka roka za dostavljanje mišljenja u okviru postupka javnih konsultacija, dostavi mišljenje o tome da li su izveštaj o analizi maloprodajnog tržišta pristupa javnoj telefonskoj mreži na fiksnoj lokaciji -Tržište 1 i izveštaj o analizi veleprodajnog tržišta terminacije poziva u mobilnoj mreži – Tržište 7 u skladu sa propisima koji regulišu zaštitu konkurencije.
Kratak opis zahteva: Na zahtev Agencije za energetiku Republike Srbije, Komisija je izvršila analizu dostavljenih nacrta izveštaja o potrebi regulacije cena električne energije za garantovano snabdevanje i izveštaja o potrebi regulacije cena zakupa rezervi snage za sistemske usluge sekundarne i tercijarne regulacije i u skladu sa nadležnostima koje su joj poverene, dala ocene tih izveštaja.

2015

Mišljenje o izveštajima o analizi tržišta elektronskih komunikacija

2014

Mišljenje na tekstove predloga Strategije razvoja javnih nabavki u Republici Srbiji

Mišljenje u vezi Izveštaja o analizi veleprodajnog tržišta terminacije poziva u javnoj telefonskoj mreži

2013

Mišljenje na Nacrt Strategije zaštite potrošača u Republici Srbiji