Поводом усвајања нове Уредбе о садржини и начину подношења пријаве концентрације (Сл. гл. РС, 5/16) Комисија за заштиту конкуренције указује на обавезу учесника на тржишту да пријаве концентрацију.

Законом о заштити конкуренције („Службени гласник РС“ бр. 51/09 и 95/13), утврђена је обавеза пријаве концентрације (нотификација), на начин и под условима прописаним овим законом и Уредбом о садржини и начину подношења пријаве концентрације („Службени гласник РС“ бр. 89/09). Такође је утврђена дужност учесника у концентрацији да прекину спровођење концентрације до доношења решења Комисије, као и њенa надлежност да у случају спровођења концентрације супротно овим обавезама, одреди меру заштите конкуренције учеснику на тржишту, у облику обавезе плаћања новчаног износа у висини највише 10% од укупног годишњег прихода.

Непоштовање обавеза које се односе на пријаву концентрације у Законом прописаном року (члан 63.) и прекид спровођење концентрације до доношења решења Комисије, представљају повреду Закона и у случајевима у којима се утврди њено постојање, Комисија ће решењем одредити меру плаћања процесног пенала, односно меру заштите конкуренције, Ове обавезе односе се, сходно одредби члана 3. Закона, на све учеснике на тржишту, укључујући и јавна предузећа која, уколико су испуњени услови прописани чланом 61. Закона који се односе на укупан годишњи приход, морају да пријаве стицање контроле над другим учесником на тржишту.

Значај поштовања Законом прописаних обавеза које се односе на пријаву концентрације и прекид њеног спровођења до доношења решења Комисије, треба посматрати првенствено у контексту могућих негативних ефеката који концентрације за које није прибављено одобрење Комисије могу имати на конкуренцију, чије се настајање и спречава управо ex ante (претходном) контролом концентрација у циљу заштите од ограничавања, нарушавања или спречавања конкуренције, односно стварања или јачања доминантног положаја учесника концентрације на релевантном тржишту.