Комисија за заштиту конкуренције донела је решење којим утврђује да су привредна друштва „Bora Kečić – specijalni transporti doo Београд“ и „Large transport doo Београд“ договарала појединачно учешће у поступку јавне набавке који је расписало ЈП „Електромреже Србије“. Закључењем тог рестриктивног споразума значајно су ограничили и нарушили конкуренцију, па је, у том смислу, Комисија наведеним привредним друштвима изрекла новчане мере, и то у износу од 9.792.225,00 привредном друштву „Bora Kečić – specijalni transporti doo“ и 1.039.300,00 динара привредном друштву „Large transport doo“. Поменуте износе су наведена друштва дужна да уплате у буџет Републике Србије у року од три месеца.

У поступку који је водила по службеној дужности, Комисија је утврдила да су ова привредна друштва договорилa понуђене цене, као и понашање које ће предузети у току спровођења поступка јавне набавке у зависности од понуда других понуђача. У том смислу, Комисија је утврдила да је дошло до повреде конкуренције у смислу члана 10. став 2. тачка 1) Закона о заштити конкуренције. Циљ „намештене понуде“ био је да се елиминише ризик евентуално повољније понуде, те да се обезбеди да у предметној јавној набавци као најповољнији понуђачи буду изабрана друштва „Bora Kečić“ и „Large Transport” и да остваре добит која би била виша од оне коју би остварила у условима слободне и фер конкуренције.