GreenTech S.A. – GreenTech Baltic UAB « Комисија за заштиту конкуренције