kzkИстраживање тржишта превоза робе у железничком саобраћају у Републици Србији је спроводено у сарадњи са представницима Светске банке у оквиру Програма за унапређење пословног окружења за Србију. У склопу Програма, потписан је Споразум о сарадњи између Владе Републике Србије и Међународне финансијске корпорације којим је, између осталог, предвиђено да Светска банка пружи Комисији за заштиту конкуренције техничку подршку за унапређење конкуренције и регулацију тржишта у Републици Србији. Одабир и приоритизација сектора извршени су на основу Инструментаријума за процену тржишта и политике заштите конкуренције Светске банке (MCPAT). Студија је израђена од стране конзорцијума Compass Lexecon и Karanović & Partners, за потребе наведеног пројекта.

Предмет анализе је тржиште превоза терета железницом са детаљном анализом ланца вредности железничког саобраћаја, анализом структуре тржишта, тржишне динамике, анализом регулаторног окружења, перформанси тржишта као и анализом стања конкуренције на тржишту кроз идентификацију пракси и правила којa могу нарушити конкуренцију на тржишту.

Као резултат анализе нису откривени значајни елементи који би упућивали на повреде конкуренције. Уместо тога, као главни разлози за недовољну развијеност тржишта утврђени Извештајем наведени су: низак квалитет железничке инфраструктуре, застарела процедура за доделу траса и одсуство интермодалних терминала, које су значајне препреке уласку на тржиште и развоју пословања. Упркос уоченим недостацима, констатовано је да је тржиште превоза робе у Републици Србији још увек у раном стадијуму развоја пошто је отворено за конкуренцију тек 2016. године. Као један од разлога, наведена је и регулација цена на домаћем тржишту уз констатацију да фиксне тарифе за унутрашњи превоз које прописује Влада Републике Србије, онемогућавају ценовну конкуренцију.

Комисија се захваљује свим учесницима на тржишту који су током анализе доставили тражене податке и истовремено позива учеснике и осталу стручну јавност да упуте своје коментаре на извештај, закључно са 10. септембром 2020. године, на e-mail: office.kzk@kzk.gov.rs са напоменом: Коментар на анализу тржишта превоза робе у железничком саобраћају у Републици Србији.