SBB IKOMКомисија за заштиту конкуренције намерава да спроведе анализу стања конкуренције на тржишту трговине на мало у неспецијализованим продавницама претежно храном, пићем и дуваном. Анализа би обухватила тржиште малопродаје производа крајњим потрошачима и тржиште набавке, са фокусом на однос између малопродаваца и њихових добављача.

Секторска анализа на овом тржишту значајна је с обзиром на то да трговина на мало представља сектор код кога је, можда највише, изражен значај за саме потрошаче и зато је нарочито важно сагледати тенденције у овом сектору привреде, као и у повезаним секторима у оквиру ланца снабдевања.

Поред тога, у последњих десетак година у Србији дошло до значајног укрупњавања на тржишту малопродаје и дистрибуције прехрамбених производа, што се одразило и на комерцијалне односе између малопродаваца и њихових добављача, као и на значајну концентрисаност на овом тржишту.

Комисија, је имајући у виду ове чињенице, закључила да ситуација на тржишту малопродаје у Републици Србији, указује на потребу анализе услова конкуренције и промена у тржишној структури, као и испитивање понашање учесника на овом тржишту које би могло да представља повреду конкуренције.

Резултати ове анализе омогућили би Комисији и могућност спровођења ex-post анализа значајнијих концентрација које су реализоване у претходном периоду.

Анализа би требало да допринесе и бољем сагледавању уговорних односа између добављача и трговинских ланаца, као и ефеката који ти односи могу имати на стање конкуренције на тржишту, имајући пре свега у виду релативно мали број иницијатива за покретање поступака повреде конкуренције у претходном периоду.