kzk-ekofКомисија за заштиту конкуренције покренула је, по службеној дужности, поступак испитивања повреде конкуренције против SERBIA BROADBAND – SRPSKE KABLOVSKE MREŽE DOO BEOGRAD, а ради утврђивања постојања злоупотребе доминантног положаја, у смислу члана 16. Закона о заштити конкуренције.

Анализом извештаја о извршавању услова одређених решењем Комисије број 6/0-03-01/2017-26 од 13.03.2017. године друштву СББ, којим је условно одобрено спровођење концентрације која настаје стицањем контроле друштва СББ над привредним друштвом Interaktivne kablovske objedinjene mreže – I.KOM d.o.o, Комисија је дошла до сазнања да је друштво СББ, 1. јануара 2018. године повећало накнаду за месечно одржавање кабловског дистрибуционог система и праћење кабловске телевизије за 100,00 динара, односно на 1.395,00 динара.

Како друштво СББ није пружило довољно доказа о трошковној оправданости висине накнаде за месечно одржавање кабловског дистрибуционог система и праћење кабловске телевизије у износу од 1.395,00 динара, Комисија ће у складу са чланом 41. Закона о заштити конкуренције („Службени гласник РС“, бр. 51/2009 и 95/2013 – у даљем тексту: Закон) утврдити чињенично стање, односно утврдити да ли је цена за предметну услугу утврђена у износу који је неправично висок, што може водити експлоатацији корисника ове услуге.

Позивају се сва лица која располажу подацима, исправама или другим релевантним информацијама које могу бити од значаја за утврђивање чињеничног стања у овом поступку да исте доставе Комисији за заштиту конкуренције на адресу ул. Савска бр. 25, Београд.