kzk-ekofМинистарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре прихватило је примедбе и предлоге Комисије за заштиту конкуренције и изменило Нацрт Закона о изменама и допунама Закона о комуналним делатностима.

Спремност предлагача овог закона да у потпуности сарађује са Комисијом, је најбољи пример заједничких напора усмерених на израду квалитетнијег прописа којим ће се на тржишту обезбедити ефикасна конкуренција која треба да допринесе економском напретку и добробити друштва, а нарочито користи потрошача.

Комисија је, на претходни текст Нацрта Закона, упутила примедбе на предлог решења да Привредна комора Србије издаје акт о испуњености услова за обављање комуналне делатности јавном предузећу, привредном друштву, предузетнику или другом привредном субјекту. Ова одредба би, према мишљењу Комисије, представљала додатну баријеру, како за улазак нових, тако и за наставак пословања постојећих учесника на тржишту, који су регистровани за обављање комуналних делатности.

Коначним текстом Нацрта Закона Министарство је такође усвојило и примедбе Комисије да одређене услуге, које се могу обављати самостално, а повезане су са комуналним делатностима, буду јасно одређене као услуге комерцијалног карактера (погребна делатност), које могу да пружају сви учесници на тржишту који су регистровани, под једнаким условима, а не искључиво јавно предузеће или привредно друштво у којем је већински власник од најмање 51% Републике Србија или јединица локалне самоуправе.