SBB IKOMПредседник Комисије за заштиту конкуренције 14. новембра 2016. године, донео је Закључак којим се наставља, по службеној дужности поступак покренут по пријави концентрације привредног друштва „Serbia Broadband – Srpske kablovske mreže“ d.o.o., која настаје стицањем контроле над привредним друштвом „Interaktivne kablovske objedinjene mreže – I.KOM“ d.o.o. Поступак се наставља по службеној дужности ради испитивања да ли пријављена концентрација испуњава услове дозвољености из члана 19. Закона, односно да ли би се спровођењем концентрације значајно ограничила, нарушила или спречила конкуренција на тржишту Републике Србије или његовом делу, а нарочито ако би то ограничавање, нарушавање или спречавање било резултат стварања или јачања доминантног положаја.

У испитном поступку Комисија ће спровести све потребне радње и утврдити све чињенице и извести доказе неопходне за дефинисање релевантног/их тржишта, структуру релевантног/их тржишта, степен концентрисаности релевантног/их тржишта, идентификацију стварних и потенцијалних конкурената, положај на тржишту учесника у концентрацији, могућности избора добављача и корисника, правне и друге препреке за улазак на релевантна тржишта, ниво конкурентности учесника у концентрацији, интересе корисника, итд.

Према одредбама Закона, Комисија је дужна, да предметни поступак оконча у року од четири месеца од дана покретања поступка по службеној дужности.

Позивају се сва лица која располажу подацима, исправама или другим информацијама које могу допринети правилном утврђивању чињеничног стања у овом поступку, да их неодложно доставе Комисији за заштиту конкуренције, на адресу Савска 25/IV, Београд.