Комисија за заштиту конкуренције основана је Законом о заштити конкуренције („Службени гласник РС“, бр. 79/2005), као независна и самостална организација која врши јавна овлашћења у складу са овим законом. Комисија има статус правног лица.

Комисија за свој рад одговара Народној скупштини Републике Србије којој подноси годишњи извештај о раду.

Област заштите конкуренције на тржишту Републике Србије, у циљу економског напретка и добробити друштва, а нарочито користи потрошача, као и оснивање, положај, организација и овлашћења Комисије за заштиту конкуренције, уређена је Законом о заштити конкуренције („Службени гласник РС“, бр. 51/2009 и „Службени гласник РС“, бр. 95/2013). Поред наведеног закона, област заштите конкуренције регулисана је и низом уредби које је донела Влада Републике Србије. Комисија такође има обавезу, да у складу са чланом 73. Споразума о стабилизацији и придруживању, на одговарајући начин примени и критеријуме који произлазе из правила којима се регулише конкуренција на тржишту у Европској унији.

Етички кодекс

Етички кодекс Комисије за заштиту конкуренције.