kzkКомисија за заштиту конкуренције је покренула поступак испитивања повреде конкуренције по службеној дужности против повезаних друштава KLETT IZDAVAČKA KUĆA, PRIVREDNO DRUŠTVO ZA IZDAVAČKU DELATNOST NOVI LOGOS i IZDAVAČKA KUĆA FRESKA – Клет група, ради утврђивања постојања злоупотребе доминантног положаја, у смислу члана 16. Закона о заштити конкуренције, којима се ограничава конкуренција на тржишту уџбеника за основно образовање у Републици Србији и у њиховим просторијама извршила ненајављене увиђаје.

Комисија је на основу спроведене анализе услова конкуренције на тржишту уџбеника за основно образовање у Републици Србији као и других прикупљених података и документације основано претпоставила да Клет група, као групација са значајним тржишним учешћем, од 2014. године спроводи пословне стратегије описане у Закључку о покретању поступка, које одступају од редовних услова конкуренције на тржишту. То се пре свега односи, на спречавање или отежавање конкурентима да уђу на тржиште, ценовну и рабатну политику и погодности за школе у поступцима одабира уџбеника.

Стога је основано претпостављено да су наведена друштва од 2014. године, нарочито али не искључиво, непосредно или посредно наметала неправичне куповне или продајне цене или друге неправичне услове пословања, ограничавала тржиште и одбијала сарадњу што за последицу има или може имати значајно ограничавање, нарушавање или спречавање конкуренције на тржишту уџбеника за основно образовање на територији Републике Србије, што представља злоупотребу доминантног положаја (члан 16. Закона).

Позивају се сва лица која располажу подацима, исправама или другим релевантним информацијама које могу допринети утврђивању чињеничког стања у овом поступку да исте доставе на адресу Комисије за заштиту конкуренције, Савска 25/IV, Београд.