С обзиром да се у предметном управном поступку наведени закључци нису могли уручити странци – друштву OOO EAST MEDIA GROUP из Руске Федерације, као ни њеном законском заступнику, сматраће се да су закључци достављени наведеном учеснику на тржишту протеком 15 дана од дана њиховог објављивања на интернет страни Комисије.