kzk-ekofСавет Комисије за заштиту конкуренције донео је 12. априла 2017. године одлуку о спровођењу секторске анализе тржишта трговине на мало.

Према извештајима Европске комисије, улога сектора трговине је кључна у развоју европске економије, па је и у појединим земљама ЕУ (Немачка, Велика Британија,Финска…) присутно континуирано праћење промена у домену конкуренције у контексту развоја овог сектора.

Секторска анализа ће допринети утврђивању односа између конкурената на тржишту трговине на мало на локалном, регионалном и националном нивоу. Такође, предметна секторска анализа обухватиће и тржиште трговине на велико. То подразумева процену тржишног учешћа и релативне снаге учесника на тржишту, анализу уговорних односа између добављача и трговинских ланаца, као и ефеката који ти односи могу имати на стање конкуренције на тржишту.

Питање од посебног значаја биће питање односа између трговаца на мало и њихових добављача, у смислу утврђивања разлика у степену преговарачке моћи између малих и великих трговинских ланаца, као и између оних који су присутни на националном, регионалном и локалном нивоу. Други важан аспект је питање положаја добављача, који се између осталог може сагледати и кроз могућност и начин утицаја на величину простора на полицама у малопродајним објектима, односно кроз постојање евентуалне обавезе плаћања накнада (такса улиставања, опасност од делистирања, када добављачи одбију да смање цене или друге битне услове плаћања, таксе за полице – продајни простор). Питање рабатне политике ће бити детаљно анализироно, а нарочито утврђивање врсте одобрених рабата, висине као и критеријума за њихово одобравање.

Имајући у виду да је један од трендова, који се могу идентификовати на тржишту трговине на мало и развој приватних робних марки, биће анализиран и утицај робних марки на избор потрошача, профитабилност и преговарачку моћ трговинских ланаца, као и на положај добављача.

На крају, али не мање значајно, резултати секторске анализе омогућиће спровођење ex-post анализе значајних концентрација у овом сектору, које су реализоване у претходном периоду.