kzk-ekofSavet Komisije za zaštitu konkurencije doneo je 12. aprila 2017. godine odluku o sprovođenju sektorske analize tržišta trgovine na malo.

Prema izveštajima Evropske komisije, uloga sektora trgovine je ključna u razvoju evropske ekonomije, pa je i u pojedinim zemljama EU (Nemačka, Velika Britanija,Finska…) prisutno kontinuirano praćenje promena u domenu konkurencije u kontekstu razvoja ovog sektora.

Sektorska analiza će doprineti utvrđivanju odnosa između konkurenata na tržištu trgovine na malo na lokalnom, regionalnom i nacionalnom nivou. Takođe, predmetna sektorska analiza obuhvatiće i tržište trgovine na veliko. To podrazumeva procenu tržišnog učešća i relativne snage učesnika na tržištu, analizu ugovornih odnosa između dobavljača i trgovinskih lanaca, kao i efekata koji ti odnosi mogu imati na stanje konkurencije na tržištu.

Pitanje od posebnog značaja biće pitanje odnosa između trgovaca na malo i njihovih dobavljača, u smislu utvrđivanja razlika u stepenu pregovaračke moći između malih i velikih trgovinskih lanaca, kao i između onih koji su prisutni na nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou. Drugi važan aspekt je pitanje položaja dobavljača, koji se između ostalog može sagledati i kroz mogućnost i način uticaja na veličinu prostora na policama u maloprodajnim objektima, odnosno kroz postojanje eventualne obaveze plaćanja naknada (taksa ulistavanja, opasnost od delistiranja, kada dobavljači odbiju da smanje cene ili druge bitne uslove plaćanja, takse za police – prodajni prostor). Pitanje rabatne politike će biti detaljno analizirono, a naročito utvrđivanje vrste odobrenih rabata, visine kao i kriterijuma za njihovo odobravanje.

Imajući u vidu da je jedan od trendova, koji se mogu identifikovati na tržištu trgovine na malo i razvoj privatnih robnih marki, biće analiziran i uticaj robnih marki na izbor potrošača, profitabilnost i pregovaračku moć trgovinskih lanaca, kao i na položaj dobavljača.

Na kraju, ali ne manje značajno, rezultati sektorske analize omogućiće sprovođenje ex-post analize značajnih koncentracija u ovom sektoru, koje su realizovane u prethodnom periodu.