kzk-ekofМинистарство трговине, туризма и телекомуникација, као овлашћени предлагач и Комисија за заштиту конкуренције покренули су поступак израде нацрта новог закона о заштити конкуренције. Комисија ће након израде нацрта, на исти начин како је то учинила и са Уредбом о садржини и начину подношења пријаве концентрације, позвати све заинтересоване да доставе своје примедбе и предлоге, како би нова законска решења била у још већој мери хармонизована не само са правом ЕУ, већ и прилагођена специфичностима тржишта на територији Републике Србије. Комисија очекује сарадњу са академском и стручном јавношћу, као и представницима пословне заједнице у најширем смислу, укључујући и адвокатске канцеларије и учеснике на тржишту. С тим у вези, Комисија је упозната са садржајем навода из документа на енглеском језику „Позив на акцију – Заштита слободне конкуренције“, који су припремили једна од адвокатских канцеларија и Удружење за заштиту уставности и законитости. Иако сврха овог обавештења није полемика са ауторима, него најава новог закона, ипак, с обзиром на то да појава овог документа коинцидира са почетком рада на нацрту новог закона, те како се ради о тексту који садржи нетачне и паушалне оцене Закона о заштити конкуренције и рада Комисије, оцењено је да је, у циљу правилне информисаности јавности, ипак неопходно реаговање у вези са појединим наводима. Поменутим текстом рад Комисије је оцењен као арбитраран, без судске контроле, поједине радње које предузима у поступку, као кршење основних људских права, а сам закон као неуставан, па се позив на акцију односи на његово укидање и доношење новог закона који би био у складу са Уставом. Без намере да тумачи одредбе Кодекса професионалне етике адвоката, Комисија ипак подсећа да наведени кодекс, између осталог, утврђује да је однос адвоката и државних органа, израз правне културе и уважавања правничке професије и да адвокат треба да се у контексту овог односа, опходи одмерено и пристојно. Наведени кодекс такође утврђује да поднесци и усмена излагања адвоката треба да буду јасни, сажети, умесни и логични, а критика коју адвокат упућује суду, другим државним органима и њиховим представницима не сме да буде саопштена на непримерен или увредљив начин. Имајући у виду претходно, а ради очувања угледа саме струке, Комисија ће оцену о евентуалном кршењу Кодекса препустити Адвокатској комори. Чињеница да аутори текста позивају на укидање Закона о заштити конкуренције, као неуставног, за Комисију није изненађење, јер је таквих покушаја било и раније, али је начин на који се то чини непримерен у сваком погледу.

Обавештени смо да је документ достављан и учесницима на тржишту који би, уколико не познају довољно Закон о заштити конкуренције и рад Комисије, могли бити доведени у заблуду, како у погледу надлежности и овлашћења Комисије, тако и у погледу права која им овај закон обезбеђује.

На крају, без обзира на ову иницијативу, у којој се чак, што је апсолутно неприхватљиво, тврди да ће измене Закона о заштити конкуренције ојачати „постојеће неуставности“, Комисија ипак, полазећи од претходних добрих искустава, очекује од свих заинтересованих сарадњу у поступку припреме нацрта новог закона о заштити конкуренције.