Vlada Republike Srbije je 23. januara 2016. usvojila Uredbu o sadržini i načinu podnošenja prijave koncentracije. Uredba je objavljena u Službenom glasniku Republike Srbije br. 5/2016 od 25. januara 2016. i stupiće na snagu 02. februara 2016. godine od kada će početi da se primenjuje u radu Komisije. Prijave koncentracije koje budu podnete od 2. februara moraju biti u skladu sa ovom uredbom. Novom uredbom predviđena je mogućnost prijavljivanja koncentracija u skraćenom obliku, što će učesnicima na tržištu olakšati podnošenje prijava, smanjenjem potrebne dokumentacije koja se dostavlja u prilogu prijave. Uslovi za podnošenje prijave u skraćenom obliku propisani su istom uredbom. Komisija je spremna da primenom instituta pre-notification meeting (konsultacije pre podnošenja prijave) učesnicima na tržištu otkloni nedoumice u primeni Uredbe.