kzkKomisija za zaštitu konkurencije je, zajedno sa italijanskim partnerima, u okviru Tvining projekta „Budući razvoj zaštite konkurencije u Srbiji“, uradila srpski prevod OECD Smernica za borbu protiv nameštanja ponuda u postupcima javnih nabavki i Preporuka Saveta OECD-a o borbi protiv nameštanja ponuda u javnim nabavkama.

Smernice pružaju sveobuhvatan prikaz mogućih strategija naručilaca, sa ciljem onemogućavanja nameštanja javnih nabavki od strane jednog ili više ponuđača.