kzkKomisija za zaštitu konkurencije pokrenula je po službenoj dužnosti postupak ispitivanja povrede konkurencije na tržištu platnih kartica i protiv konkurenta Mastercard organizacije na tom tržištu, odnosno tri sledeća društva VISA Incorporated i VISA International Service Association sa sedištem u Foster City, Kalifornija i VISA CEMEA Holdings Limited sa sedištem u Londonu (VISA organizacija).

Analiza uslova konkurencije na tržištu platnih kartica u Republici Srbiji pokazala je da je zbog istih radnji i sa istim pravnim osnovom neophodno pokrenuti postupak i protiv VISA organizacije. Naime, Komisija je osnovano pretpostavila da i VISA organizacija, kao oblik udruženih učesnika na tržištu Republike Srbije, u smislu člana 10. Zakona o zaštiti konkurencije određuje minimalne međubankarske naknade u nepravičnom iznosu, koje primenjuju banke na teritoriji Republike Srbije u sistemu VISA. Time je VISA organizacija uticala na povećanje trgovačke naknade – provizije banke trgovca za prihvatanje plaćanja platnom karticom, koju banke zaračunavaju trgovcima za omogućavanje usluge bezgotovinskog plaćanja (u daljem tekstu: trgovačka naknada). Najveći deo trgovačke naknade (oko 60–70%) čini međubankarska naknada. U Republici Srbiji međubankarske naknade su trenutno višestruko više nego na tržištima Evropske unije. Kako dalje proizlazi, trgovci koji prihvataju plaćanje platnim karticama trošak trgovačke naknade uračunavaju u maloprodajnu cenu koju prenose na potrošače, nezavisno od toga da li je plaćanje izvršeno platnom karticom ili gotovinom. Na taj način se ograničava konkurencija na tržištu banaka prihvatilaca u pogledu iznosa trgovačkih naknada koje nude trgovcima za uslugu prijema platnih kartica, a moguć je i negativan uticaj na konkurenciju na tržištu izdavalaca platnih kartica na teritoriji Republike Srbije jer su banke podstaknute da nude platne kartice čije korišćenje na prodajnim mestima podleže najvišoj stopi međubankarske naknade.

Pozivaju se sva lica koja raspolažu podacima, ispravama ili drugim relevantnim informacijama koje mogu biti od značaja za utvrđivanje činjeničnog stanja u ovom postupku da iste dostave Komisiji za zaštitu konkurencije na adresu ul. Savska br. 25/IV, Beograd