Na osnovu člana 47. Zakona o zaštiti konkurencije („Službeni glasnik RS“, br. 51/09 i 95/13) i Odluke Saveta br. 1/0-05-607/2024-02 od 15.04.2024. godine, Komisija za zaštitu konkurencije sprovodi sektorsku analizu stanja i uslova konkurencije na tržištu pružanja privatnih zdravstvenih usluga u određenim vrstama zdravstvenih ustanova na teritoriji Republike Srbije u periodu 2019-2023. godina.

U cilju sprovođenja analize, Komisija pribavlja relevantne podatke i informacije o poslovanju privatnih zdravstvenih ustanova kao i podatke o saradnji i komercijalnim odnosima zdravstvenih ustanova i osiguravajućih društava sa kojima sarađuju.

Za potrebe predmetne analize, potrebno je da dostavite Komisiji sledeće podatke za period 2019-2023. godina, u svemu prema tabelama koje možete preuzeti sa sledećeg linka:

PREUZMITE: Obrazac upitnika – za osiguravajuća društva

Važno: Dokument koji preuzimate zaštićen je lozinkom. Lozinka je navedena u Zahtevu za davanje informacija koji vam je upućen.