Komisija za zaštitu konkurencije je pripremila Radnu verziju Uredbe o sadržini i načinu podnošenja prijave koncentracije, čije će donošenje predložiti Vladi Republike Srbije, u skladu sa nadležnostima utvrđenim Zakonom o zaštiti konkurencije.

Namera Komisije je da novom uredbom omogući da učesnici u koncentraciji, koja nema efekte na tržištu Republike Srbije, ili oni nisu od značaja u smislu angažovanja kapaciteta Komisije u njihovom ispitivanju, podnesu manji broj podataka i priloga u odnosu na one, koji su do sada predstavljali obaveznu sadržinu prijave koncentracije. S druge strane, predložena rešenja bi trebalo da unaprede efikasnost postupka ocene koncentracija i omoguće usmeravanje kapaciteta Komisije na ispitivanje koncentracija koje bi za posledicu mogle da imaju značajnije efekte na tržištu Republike Srbije.

Komisija poziva sve učesnike na tržištu, poslovna udruženja, advokatske kancelarije, stručnu javnost i druga zainteresovana lica, da u periodu od 25.06. 2015. godine do 03.07.2015. godine, dostave Komisiji svoje komentare i mišljenja na tekst radne verzije ove uredbe putem adrese elektronske pošte komentar@kzk.gov.rs.