Zakon o zaštiti konkurencije („Službeni glasnik RS“ br. 51/09), koji je počeo da se primenjuje 01.11.2009. godine, utvrdio je obavezu prijave koncentracije (notifikacija), na način i pod uslovima propisanim ovim zakonom i Uredbom o sadržini i načinu podnošenja prijave koncentracije („Službeni glasnik RS“ br. 89/09). Takođe je utvrdio dužnost učesnika u koncentraciji da prekinu sprovođenje koncentracije do donošenja rešenja Komisije, kao i njenu nadležnost da u slučaju sprovođenja koncentracije suprotno ovim obavezama, odredi meru zaštite konkurencije učesniku na tržištu, u obliku obaveze plaćanja novčanog iznosa u visini najviše 10% od ukupnog godišnjeg prihoda.

Nekoliko godina primene Zakona predstavlja sasvim sigurno dovoljno dug period da se svi na koje se on odnosi, upoznaju sa mogućnostima i granicama koje je postavio, ali i stavom Komisije da ga dosledno sprovodi u svim njegovim segmentima. Stoga Komisija želi da pošalje jasnu poruku svim učesnicima na tržištu, da nepoštovanje obaveza koje se odnose na prijavu koncentracije i prekid sprovođenje koncentracije do donošenja rešenja Komisije, predstavljaju ozbiljnu povredu Zakona i da će se u slučajevima u kojima se utvrdi njeno postojanje, rešenjem odrediti mera zaštite konkurencije.

Evropska komisija je 10. juna 2009. godine, donela odluku kojom je određena kazna od 20.000.000,00 evra belgijskoj kompaniji Electrabel S.A., jednoj od vodećih evropskih energetskih kompanija, zbog sticanje kontrole nad Compagnie National du Rhône SA (CNR) iz Francuske, koje je sprovedeno bez odluke Komisije, odnosno zbog nepoštovanja obaveze „mirovanja“ sprovođenja koncentracije do dobijanja odluke Komisije. Važno je napomenuti da je Electrabel podneo 2008. godine prijavu koncentracije, koju je Komisija odobrila, ali uz zadržavanje prava da utvrdi stvarni datum sticanja kontrole. Odlukom iz juna 2009. godine, utvrđeno je da je Electrabel S.A., stekao de facto pojedinačnu kontolu nad francuskom kompanijom 23. decembra 2003. godine, bez prethodnog odobrenja EK. Kaznu, odnosno odluku Komisije je potvrdio i Opšti sud (nekada Prvostepeni sud), presudom iz decembra 2012. godine, kojom je odbijena žalba kompanije Electrabel. Evropska komisija je pre ovog slučaja, donela samo nekoliko odluka kojima su određene kazne zbog nepoštovanja obaveze prijave koncentracije i povrede obaveze da se zastane sa njenim sprovođenjem, ali je visoka kazna u konkretnom slučaju, bila određena primenom kriterijuma kao što su veličina kompanije, dužina trajanja povrede i postojanje određene prakse EK u ovakvim slučajevima. Stav Komisije je bio da se povreda mora smatrati ozbiljnom, bez obzira na ocenu same koncentracije, jer je propuštanje obaveze u suprotnosti sa osnovnim pricipom EU Uredbom o kontroli koncentracije, koji obezbeđuje prethodnu, ex ante kontrolu koncentracija od značaja za EU.

Razlog za upoznavanje sa ovom odlukom Evropske komisije, koja je verovatno već poznata pojedinim učesnicima na tržištu, je potreba da se ukaže na činjenicu da poštovanje zakonom propisanih obaveza nije puka formalna dužnost učesnika u koncentraciji, odnosno sticaoca/sticalaca kontrole. Naprotiv, radi se o obavezi koju pre svega treba posmatrati u kontekstu mogućih negativnih efekata koji koncentracije za koje nije pribavljeno odobrenje Komisije mogu imati na konkurenciju i značaja koji upravo prethodna kontrola koncentracija ima u obezbeđivanju zaštite od ograničavanja, narušavanja ili sprečavanja konkurencije, odnosno stvaranja ili jačanja dominantnog položaja učesnika koncentracije na relevantnom tržištu.