јануар « 2015 « Комисија за заштиту конкуренције
Извештај о секторској анализи тржишта трговине на велико и трговине на мало дериватима нафте у 2013. години

На основу члана 47. Закона о заштити конкуренције и Одлуке Савета Комисије за заштиту конкуренције, стручна служба Комисије је спровела анализу стања конкуренције на тржишту трговине на велико и тржишту трговине на мало нафтним дериватима у Републици Србији у 2013. години (секторска анализа).

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ – EAST MEDIA GROUP

С обзиром да се у предметном управном поступку наведени закључци нису могли уручити странци – друштву OOO EAST MEDIA GROUP из Руске Федерације, као ни њеном законском заступнику, сматраће се да су закључци достављени наведеном учеснику на тржишту протеком 15 дана од дана њиховог објављивања на интернет страни Комисије.