kzkКомисија за заштиту конкуренције је на основу члана 47. Закона о заштити конкуренције спровела секторску анализу стања конкуренције на тржишту уџбеника за основно образовање у Републици Србији у периоду 2018-2020. година.

Комисија је уочила потребу да анализира стање конкуренције на тржишту уџбеника имајући у виду честе измене релевантног правног оквира, као и одређене специфичности овог тржишта, које омогућавају школама да се на недовољно транспарентан начин опредељују за избор уџбеника појединих издавачких кућа.

У анализи је посебна пажња посвећена поступку издавања и продаје уџбеника и уџбеничких комплета за основно образовање, као и условима под којима се вршила продаја уџбеника на тржишту Републике Србије у посматраном трогодишњем периоду. Истраживање је обухватило анализу тржишне структуре и тржишних удела издавача уџбеника, анализу (уговорних) односа између издавача уџбеника с једне стране и њихових купаца, дистрибутера, књижара и школа, као и ефеката који ти односи могу имати на стање конкуренције на тржишту. Предметном анализом је обухваћен и начин формирања цене уџбеника, као и анализа саме структуре продајне цене уџбеника.

За потребе анализе прикупљени су и обрађени подаци 16 издавача уџбеника за основно образовање и њихових 10 највећих купаца, дистрибутера, који уџбенике даље продају школама и књижарама.

Комисија се захваљује свим учесницима на тржишту који су током секторске анализе уредно доставили тражене податке.