jun « 2022 « Komisija za zaštitu konkurencije
Komisija pripremila Model programa usklađenosti poslovanja sa propisima o zaštiti konkurencije

kzkKao nastavak rada na širenju svesti o potrebi usklađivanja poslovanja sa propisima o zaštiti konkurencije, Komisija je pripremila Model programa usklađenosti poslovanja sa propisima o zaštiti konkurencije koji prati Smernice za izradu programa usklađenosti poslovanja sa propisima o zaštiti konkurencije.

Model predstavlja polaznu osnovu za učesnike na tržištu koji bi bili zaintersovani za izradu programa usklađenosti (Compliance), a sadrži predloge koji elementi da se uključe u program, kako da se pristupi izradi i obukama, na koje elemente je posebno potrebno obratiti pažnju. Namera je da se na ovaj način učesnicima na tržištu dodatno pomogne da lakše primene Smernice i usklade svoje poslovanje.

Komisija daje ovaj model kao primer i predlog, koji ne predstavlja obaveznu formu, sa ciljem da učesnicima na tržištu, koji se odluče da izrade sopstveni program usklađenosti poslovanja, olakša sprovođenje takve odluke i implementaciju programa usklađenosti poslovanja u svom poslovanju. Komisija još jednom skreće pažnju da bi svaki program usklađenosti trebalo da bude izrađen u skladu sa potrebama konkretne kompanije i prilagođen tržištu ili tržištima na kojima kompanija posluje.

Kontrolna lista za ocenu uticaja propisa na konkurenciju

kzkKomisija za zaštitu konkurencije i Republički sekretarijat za javne politike zajednički su izradili Kontrolnu listu za ocenu uticaja propisa na konkurenciju.

Kontrolna lista za ocenu postojanja uticaja propisa na konkurenciju je pomoćno sredstvo/alat koji nadležnim organima, odnosno predlagačima propisa olakšava da pravilno ocene postojanja uticaja propisa na konkurenciju tj. da li određeni predlog/nacrt propisa može dovesti do narušavanja konkurencije na tržištu.

Ukoliko se na osnovu ove liste utvrdi da može postojati takav uticaj, predlog/nacrt propisa je potrebno dostaviti Komisiji za zaštitu konkurencije radi pribavljanja mišljenja.

Komisija za zaštitu konkurencije je, u skladu sa Zakonom o zaštiti konkurencije, jedina nadležna za davanje mišljenja nadležnim organima na predloge propisa, kao i na važeće propise koji imaju uticaj na konkurenciju na tržištu.

Kontrolna lista je dostupna na internet stranici Komisije za zaštitu konkurencije (Uputstva) i čini sastavni deo Priručnika za analizu efekata javnih politika i propisa koji je dostupan na internet strani Republičkog sekretarijata za javne politike.

Predstavljene Smernice za izradu programa usklađenosti poslovanja sa propisima o zaštiti konkurencije

kzkKomisija za zaštitu konkurencije u saradnji sa Privrednom komorom Srbije (PKS) predstavila je učesnicima na tržištu nove Smernice za izradu programa usklađenosti poslovanja sa propisima o zaštiti konkurencije.

Predstavljanje je bilo namenjeno svim učesnicima na tržištu radi upoznavanja sa pravilima u oblasti zaštite konkurencije i smernicama za izradu Programa usklađenosti poslovanja sa propisima o zaštiti konkurencije koje je Komisija objavila u decembru prošle godine.

Na predstavljanju u Beogradu je učestvovalo više od 70 predstavnika učesnika na tržištu i stručne javnosti. Ovo je prva u nizu radionica koju će Komisija u saradnji sa PKS – om organizovati na ovu temu jer je važno dalje unapređivati znanja učesnika na tržištu, posebno malih i srednjih preduzeća na temu politike zaštite konkurencije

Dosadašnja praksa Komisije za zaštitu konkurencije pokazuje da do povreda konkurencije često dolazi zbog neznanja ili nedovoljne upućenosti učesnika na tržištu. Na osnovu ovoga, prepoznata je potreba da se kod učesnika na tržištu podigne nivo svesti o potrebi i načinima da se poslovanje uskladi sa propisima u oblasti zaštite konkurencije.

U nameri da učesnicima na tržištu pomogne u procesu donošenja programa usaglašavanja poslovanja sa pravilima o zaštiti konkurencije (eng. compliance program), Komisija ovim radionicama i smernicama u kratkim crtama daje opis i pojašnjenja pojedinih „koraka“ u donošenju takvih programa kao i pravila zaštite konkurencije.

Predavanje o usklađivanju poslovanja sa pravilima konkurencije

kzkPredstavnici Komisije za zaštitu konkurencije, učestvovali su na savetovanju koje je organizovalo Udruženje banaka Srbije, gde su održali predavanje na temu „Usklađivanje poslovanja sa propisima o zaštiti konkurencije“.

Teme predavanja su bile pravni okvir, cilj pravila o zaštiti konkurencije, institucionalni okvir i nadležnosti Komisije za zaštitu konkurencije, a zatim i konkretni rizici u vezi sa zaštitom konkurencije koje je potrebno uočiti i izbeći prilikom usklađivanja poslovanja, potrebom usklađivanja poslovanja i smernicama za izradu programa usklađenosti poslovanja sa propisima o zaštiti konkurencije koje je Komisija donela krajem 2021. godine.

Savetovanje „Komplajans funkcija u bankama“ je organizovano kao 17. godišnje savetovanje u Vrnjačkoj Banji i na njemu su učestvovali predstavnici poslovnih banaka, Uprave za sprečavanje pranja novca, Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Udruženja za usklađenost poslovanja i drugi.