kzkKao nastavak rada na širenju svesti o potrebi usklađivanja poslovanja sa propisima o zaštiti konkurencije, Komisija je pripremila Model programa usklađenosti poslovanja sa propisima o zaštiti konkurencije koji prati Smernice za izradu programa usklađenosti poslovanja sa propisima o zaštiti konkurencije.

Model predstavlja polaznu osnovu za učesnike na tržištu koji bi bili zaintersovani za izradu programa usklađenosti (Compliance), a sadrži predloge koji elementi da se uključe u program, kako da se pristupi izradi i obukama, na koje elemente je posebno potrebno obratiti pažnju. Namera je da se na ovaj način učesnicima na tržištu dodatno pomogne da lakše primene Smernice i usklade svoje poslovanje.

Komisija daje ovaj model kao primer i predlog, koji ne predstavlja obaveznu formu, sa ciljem da učesnicima na tržištu, koji se odluče da izrade sopstveni program usklađenosti poslovanja, olakša sprovođenje takve odluke i implementaciju programa usklađenosti poslovanja u svom poslovanju. Komisija još jednom skreće pažnju da bi svaki program usklađenosti trebalo da bude izrađen u skladu sa potrebama konkretne kompanije i prilagođen tržištu ili tržištima na kojima kompanija posluje.