maj « 2022 « Komisija za zaštitu konkurencije
Komisija donela novo Uputstvo za otkrivanje nameštenih ponuda u postupku javne nabavke

kzkKomisija za zaštitu konkurencije Republike Srbije donela je novo Uputstvo za otkrivanje nameštenih ponuda u postupku javne nabavke imajući u vidu nova zakonska rešenja (Zakon o javnim nabavkama, izmene u Krivičnom zakoniku) koja su doneta nakon donošenja Uputstva iz 2011.godine.

Komisija za zaštitu konkurencije je uočila potrebu da se kod učesnika na tržištu još naglasi i podigne nivo svesti o potrebi i načinima da se poslovanje uskladi sa aktuelnim propisima i propisima u oblasti zaštite konkurencije.

Cilj donošenja Uputstva da spreči i osujeti sprovođenje „nameštenih ili lažiranih ponuda“ (engl. bid rigging), kao najtežih oblika kartela. Posledica ovakvih dogovora između konkurenata – ponuđača u vezi sa ponuđenom cenom je eliminisanje konkurencije među njima, zbog čega bi naručilac platio više za predmet nabavke nego što bi platio u uslovima konkurencije.

Pri izradi korišćene su OECD Smernice za borbu protiv nameštanja ponuda u javnim nabavkama te Notice Evropske komisije u skladu sa potrebama saradnje Komisije i Kancelarije za javne nabavke.

Komisija učestvovala na međunarodnim konferencijama o konkurenciji u Berlinu

kzkPredstavnici Komisije za zaštitu konkurencije Republike Srbije učestvovali su na 21. ICN godišnjoj konferenciji i 21. međunarodnoj konferenciji o konkurenciji u Berlinu, čiji je domaćin bilo nemačko telo za zaštitu konkurencije Bundeskartelamt (Bundeskartellamt).

Nemačka komisija za zaštitu konkurencije je spojila dva najpoznatija međunarodna događaja koja se bave politikom zaštite konkurencije i primenom prava o zaštiti konkurencije, i to Međunarodnu konferenciju o konkurenciji (IKK) i Godišnju konferenciju Međunarodne mreže za zaštitu konkurencije (ICN). Međunarodna konferencija o konkurenciji je pokrenuta 1982. godine u Berlinu od strane nemačke komisije za zaštitu konkurencije, i od tada se održava svake druge godine. Ove godine Bundeskartelamt je takođe organizvao i godišnju konferenciju ICN, Međunarodne mreže za zaštitu konkurencije koja je osnovana 2001. godine, koja danas ima 140 agencija članica iz 130 jurisdikcija.

Glavne teme bile su pitanja odnosa prava i politike zaštite konkurencije sa drugim oblastima, pre svega sa zaštitom potrošača i pristupom i korišćenjem poverljivih podataka, regulatorne i druge mere neophodne za uspostavljanje i jačanje konkurencije na tržištima digitalnih plarformi, kao i druga aktuelna pitanja iz oblasti antitrasta, ocene koncentracija, zastupanja zaštite konkurencije i sl.

Konferencijama je prisustvovalo oko 450 učesnika iz preko 80 zemalja, najviših predstavnika tela za zaštitu konkurencije, sudija, profesora univerziteta, anti-trust advokata/pravnika, predstavnika nemačkih ministarstava i drugih organa vlasti, međunarodnih kompanija itd.

Komisija pokrenula postupak na tržištu veleprodaje keramičkih pločica

kzkKomisija za zaštitu konkurencije je pokrenula postupak ispitivanja povrede konkurencije po službenoj dužnosti protiv privrednog društva Polet-keramika Novi Bečej, radi ispitivanja postojanja restriktivnih sporazuma iz člana 10. Zakona zaštiti konkurencije, kojima se ograničava konkurencija na tržištu veleprodaje keramičkih pločica u Republici Srbiji i izvršila nenajavljeni uviđaj.

Komisija je sprovela analizu stanja konkurencije u kanalima distribucije keramičkih pločica i sanitarija u okviru koje je pribavila i ugovore o kupoprodaji koje je proizvođač Polet-keramika Novi Bečej sklapala sa kupcima za dalju prodaju. Analizom ugovora, njihovih priloga i aneksa, uočene su odredbe koje upućuju na postojanje prakse poznate kao utvrđivanje cena u daljoj prodaji od strane proizvođača/prodavca, kojom se kupac ograničava da samostalno i nezavisno donosi poslovne odluke koje se odnose na cenovnu politiku, što je restriktivni sporazum koji predstavlja povredu konkurencije iz člana 10. Zakona.

Komisija će u ispitnom postupku, preduzeti sve potrebne dokazne radnje u cilju pravilnog utvrđivanja činjeničnog stanja, ispitati postojanje povrede konkurencije, a po okončanju postupka doneti i konačnu odluku.

Pozivaju se sva lica koja raspolažu podacima, ispravama ili drugim relevantnim informacijama koje mogu doprineti utvrđivanju činjeničkog stanja u ovom postupku da iste dostave na adresu Komisije za zaštitu konkurencije, Savska 25/IV, Beograd.

Izveštaj o sprovedenoj Sektorskoj analizi stanja konkurencije u kanalima distribucije keramičkih pločica i sanitarija 2018 – 2020. godine

kzkNa osnovu člana 47. Zakona o zaštiti konkurencije Komisija je sprovela sektorsku analizu stanja konkurencije u kanalima distribucije keramičkih pločica i sanitarija.

Sprovedena je sveobuhvatna analiza kanala distribucije keramičkih pločica i sanitarija na tržištu Republike Srbije za period 2018-2020. godina. To je podrazumevalo utvrđivanje odnosa između konkurenata – proizvođača, uvoznika, veleprodavaca i maloprodavaca na tržištu keramičkih pločica i sanitarija, procenu njihovog tržišnog učešća i relativne snage, analizu ugovornih odnosa, kao i efekata koji ti odnosi mogu imati na stanje konkurencije na tržištu. Analiza se fokusirala na veleprodajno tržište keramičkih pločica i sanitarija dok su tržište proizvodnje keramičkih pločica i sanitarija i tržište maloprodaje keramičkih pločica i sanitarija obrađeni u pojedinim segmentima isključivo u funkciji potpunog sagledavanja lanca distribucije predmetnih proizvoda.

Uočena je razgranata mreža trgovine predmetnim proizvodima, veleprodavci i maloprodavci sarađuju sa velikim brojem dobavljača, skoro svi su profilisani kao multibrend radnje sa širokom lepezom asortimana različitih proizvođača, distributera i dobavljača. Osim navedenog, analizom ugovora uočeno je da postoje određene pojave koje mogu biti potencijalno sporne sa aspekta zaštite konkurencije, te će Komisija u narednom periodu pratiti ponašanje učesnika na tržištu i okolnosti koje ukazuju na povrede Zakona o zaštiti konkurencije.

Komisija se zahvaljuje svim učesnicima na tržištu koji su tokom analize dostavili tražene podatke.