kzkНа основу члана 47. Закона о заштити конкуренције и Одлуке Савета, Комисија за заштиту конкуренције спровела је секторску анализу стања конкуренције на тржиштима цемента и бетона у Републици Србији у периоду од 2018. до 2021. године.

Предмет анализе је било утврђивање односа између конкурената, како на тржишту цемента (произвођачи и увозници), тако и на тржишту бетона (произвођачи), процена њиховог тржишног учешћа и релативне снаге, анализа комерцијалне политике и уговорних односа са добављачима и купцима, као и ефеката које ти односи могу имати на стање конкуренције на тржишту.

Циљ истраживања, када је у питању тржиште цемента, био је да се на свеобухватан начин сагледају промене у тржишној структури и динамици конкуренције на предметном тржишту, у односу на период обухваћен анализом која је спроведена у 2018. години. Када је у питању тржиште бетона, основни циљ анализе било је утврђивање степена вертикалнe међузависности са тржиштем цемента као узводним тржиштем, имајући у виду постојање три вертикално интегрисана учесника на тржишту, и ефеката које та вертикална повезаност може имати на цене и услове конкуренције на тржишту.

За потребе анализе прикупљени су и обрађени подаци три произвођача цемента (од којих су два и произвођачи бетона), пет увозника цемента (од којих је један произвођач бетона) и 22 произвођача бетона.

Комисија се захваљује свим учесницима на тржишту који су током анализе уредно доставили тражене податке. Имајући у виду значај цементне индустрије за развој грађевинарства и свеукупан индустријски развој, као и закључке и препоруке ове анализе, Комисија ће и убудуће са посебном пажњом пратити понашање учесника на предметним тржиштима и околности које би могле да укажу на повреде Закона о заштити конкуренције.