kzkNa osnovu člana 47. Zakona o zaštiti konkurencije i Odluke Saveta, Komisija za zaštitu konkurencije sprovela je sektorsku analizu stanja konkurencije na tržištima cementa i betona u Republici Srbiji u periodu od 2018. do 2021. godine.

Predmet analize je bilo utvrđivanje odnosa između konkurenata, kako na tržištu cementa (proizvođači i uvoznici), tako i na tržištu betona (proizvođači), procena njihovog tržišnog učešća i relativne snage, analiza komercijalne politike i ugovornih odnosa sa dobavljačima i kupcima, kao i efekata koje ti odnosi mogu imati na stanje konkurencije na tržištu.

Cilj istraživanja, kada je u pitanju tržište cementa, bio je da se na sveobuhvatan način sagledaju promene u tržišnoj strukturi i dinamici konkurencije na predmetnom tržištu, u odnosu na period obuhvaćen analizom koja je sprovedena u 2018. godini. Kada je u pitanju tržište betona, osnovni cilj analize bilo je utvrđivanje stepena vertikalne međuzavisnosti sa tržištem cementa kao uzvodnim tržištem, imajući u vidu postojanje tri vertikalno integrisana učesnika na tržištu, i efekata koje ta vertikalna povezanost može imati na cene i uslove konkurencije na tržištu.

Za potrebe analize prikupljeni su i obrađeni podaci tri proizvođača cementa (od kojih su dva i proizvođači betona), pet uvoznika cementa (od kojih je jedan proizvođač betona) i 22 proizvođača betona.

Komisija se zahvaljuje svim učesnicima na tržištu koji su tokom analize uredno dostavili tražene podatke. Imajući u vidu značaj cementne industrije za razvoj građevinarstva i sveukupan industrijski razvoj, kao i zaključke i preporuke ove analize, Komisija će i ubuduće sa posebnom pažnjom pratiti ponašanje učesnika na predmetnim tržištima i okolnosti koje bi mogle da ukažu na povrede Zakona o zaštiti konkurencije.