kzkУ намери да учесницима на тржишту помогне у процесу доношења програма усаглашавања пословања са правилима о заштити конкуренције (енг. compliance program), Комисија је припремила у штампаном формату Смернице за израду програма усклађености пословања са прописима о заштити конкуренције, Модел програма усклађености пословања са прописима о заштити конкуренције који прати Смернице и две листе за контролу усклађености и идентификацију ризика на енглеском језику.

Циљ ових материјала је да се учесници на тржишту, како они велики, тако и мала и средња предузећа, усмере приликом израде интерних аката и правилника којима би обезбедили да своје пословање ускладе са прописима о заштити конкуренције и да се ширем кругу учесника на тржишту укаже на потребу усклађивања пословања са овом области права.

Смернице са пратећим документима доступне су на сајту Комисије, а у штампаном формату на српском и енглеском могу се преузети сваког радног дана у Комисији за заштиту конкуренције, Савска 25, Београд.