kzk-ekofКомисија за заштиту конкуренције је спровела и анализу услова конкуренције на тржишту софтверa и рачунарскe опремe на територији Републике Србије.

За потребе анализе идентификована су два релевантна тржишта у оквиру ширег тржишта информационо-комуникационих технологија – тржиште велепродаје софтвера и тржиште велепродаје хардвера (рачунара и рачунарске опреме). У оквиру овако дефинисаних тржишта, посебно су анализирана тржишта јавних набавки софтвера и рачунарске опреме.

Основни циљ анализе био је да се процене величина и обухват дефинисаних тржишта, идентификују најзначајнији учесници на овако дефинисаним тржиштима и процени њихово тржишно учешће, као и њиховa релативнa тржишнa снагa.

Предмет анализе било је прикупљање и обрада података о оствареним приходима од продаје софтвера и рачунара и рачунарске опреме на домаћем и иностраном тржишту, као и о приходима оствареним по основу учешћа у поступцима јавних набавки.

У анализи су коришћени подаци Управе за јавне набавке о спроведеним јавним набавкама софтвера и рачунарске опреме у периоду 2014-2016. година, а спроведено је и истраживање највећих произвођача и дистрибутера софтвера и рачунарске опреме на узорку од 42 привредна друштва. За потребе анализе коришћени су и расположиви јавно доступни подаци и информације о сектору информационо-комуникационих технологија (ИКТ сектор), подаци из биланса услуга које објављује Народна банке Србије и подаци Републичког завода за статистику.

Комисија се захваљује свим учесницима на тржишту који су током анализе услова конкуренције уредно доставили тражене податке и истовремено позива учеснике и осталу стручну јавност да упуте своје коментаре на извештај, на e-mail: office.kzk@kzk.gov.rs са напоменом: Коментар на анализу тржишта софтвера и рачунара.