2023

Мишљење на Нацрт закона о изменама и допунама Закона о комуналним делатностима од 11.05.2023. године

Мишљење на Нацрт закона о изменама и допунама Закона о комуналним делатностима од 05.10.2023. године

Мишљење на Нацрт закона о изменама и допунама Закона о јавним набавкама

Мишљење на Предлог уредбе о привременој мери утврђивања приоритета у железничком саобраћају од 24.03.2023. године

Мишљење на Нацрт закона о изменама и допунама Закона о железници

Мишљење на Нацрт закона о интрероперабилности железничког система од 01.03.2023. године

Мишљење на Предлог Уредбе о изменама и допунама Уредбе о планирању и врсти роба и услуга за које се спроводе централизоване јавне набавке

Мишљење на Нацрт закона о електронским комуникацијама

2022

Мишљење на Предлог уредбе о привременој мери утврђивања приоритета превоза у железничком саобраћају који се обавља на мрежи пруга Републике Србије

Мишљење на Предлог уредбе о расподели страних дозвола за међународни превоз терета од 08.09.2022. године

Мишљење на Предлог уредбе о расподели страних дозвола за међународни превоз терета од 04.10.2022. године

2021

Мишљење на Нацрт закона о изменама и допунама Закона о железници

Мишљење на Нацрт закона о електронским комуникацијама

Мишљење на Нацрт закона о изменама и допунама Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја од 19.08.2021.

Мишљење на Нацрт закона о изменама и допунама Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја од 15.06.2021.

Мишљење на Нацрт закона о уређењу тржишта пољопривредних производа од 13.05.2021.

Мишљење на Нацрт закона о уређењу тржишта пољопривредних производа од 16.04.2021.

Мишљење на Нацрт закона о енергетској ефикасности и рационалној употреби енергије

2020

Мишљење на Нацрт закона о регистру административних поступака

2019

Мишљење на Нацрт закона о услугама

Мишљење на Нацрт закона о жиговима

Мишљење на Предлог уредбе о изменама и допунама Уредбе о начину и условима отпочињању комуналних делатности

Мишљње на законодавни оквир којим се уређује тржиште цигарета и дуванских производа

Мишљење на Нацрт закона о изменама и допунама Закона о превозу путника у друмском саобраћају II

2018

Мишљење на Нацрт Закона о здравственој заштити

Мишљење на Нацрт Закона о изменама и допунама Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја II

Мишљење на Нацрт Закона о агенцијском запошљавању

Мишљење на Нацрт Закона о изменама и допунама Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја

Мишљење на Предлог уредбе о методологији управљања јавним политикама, анализи ефеката јавних политика и прописа и садржају појединачних докумената јавних политика

Мишљење на Нацрт закона о изменама и допунама Закона о превозу путника у друмском саобраћају

Мишљење на Нацрт закона о изменама и допунама Закона о жиговима

2017

Мишљење на Нацрт закона о међубанкарским накнадама и посебним правилима пословања код платних трансакција на основу платних картица

Мишљење на Нацрт закона о изменама и допунама Закона о превозу терета у друмском саобраћају

Мишљење на Нацрт Закона о железници

Мишљење на Предлог Закона о поштанским услугама

2016

Мишљене на Нацрт Закона о изменама и допунама Закона о комуналним делатностима

2015

Мишљење на Закон о осигурању

Мишљење на Нацрт закона о превозу терета у друмском саобраћају

Мишљење на Нацрт Закона о превозу путника у друмском саобраћају, март 2015. године

Мишљење на Нацрт Закона о превозу путника у друмском саобраћају, јун 2015. године

Мишљење на Нацрт Закона о уџбеницима

Мишљење на Нацрт закона о изменама и допунама Кривичног законика

Мишљење на Нацрт Закона о трговачком бродарству

Мишљење на Нацрт Закона о споразумном финансијском реструктурирању

Мишљење на Предлог Закона о улагањима

Мишљење на Нацрт Закона о услугама

Мишљење на Нацрт закона о задругама

Мишљење на Нацрт Закона о општем управном поступку

2014

Мишљење на Нацрт Закона о уџбеницима

Мишљење у вези са израдом подзаконских аката по Закону о приватном обезбеђењу (Службени гласник РС“ бр. 104/2013) на захтев Министарства унутрашњих послова

2013

Мишљење на Нацрт Закона о јавном информисању и медијима

Мишљење на Нацрт Закона о посредовању у промету и закупу непокретности

Мишљење на Нацрт Закона о изменама и допунама Закона о стечају

Мишљење на Нацрт Стратегије заштите потрошача у Републици Србији

Мишљење на Јавни позив за набавку регресираног горива

Мишљење на Нацрт Закона о изменама и допунама Закона приватизацији

Мишљење на Нацрт Закона о изменама и допунама Закона о Агенцији за осигурање и финансирање извоза

Мишљење на Нацрт Закона о изменама и допунама Закона о Агенцији за приватизацију

2012

Мишљење на Закон о превозу у друмском саобраћају

Мишљење на Закон о безбедности саобраћаја на путевима (најнижа цена међумесног превоза по путном километру – цена обуке кандидата за возаче)

Мишљење на Нацрт Закона о јавним набавкама

Мишљење на Нацрт закона о превозу терета у друмском саобраћају

Мишљење на Радну верзију Закона о прекршајима

Мишљење на Нацрт Закона о изменама и допунама Закона о трговини

Мишљење на Одлуке Владе Републике Србије о одређивању најниже цене теоријске и практичне обуке кандидата за возаче и најниже цене за полагање возачког испита

2011

Мишљење на Нацрт Закона о превозу путника у друмском саобраћају

Мишљење о утицају на конкуренцију одредби Правилника о изменама и допунама Правилника о критеријумима, начину и поступку за стављање на листу лекова

Мишљење на Правилник о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла („Службени гласник РС“, број 97/2010)

Мишљење на Закон о изменама Закона о акцизама („Службени гласник РС“, број 101/10)

Мишљење на Правилник о минималним техничким условима за обављање трговине нафтом и дериватима нафте („Службени гласник РС“, број 62/2011)

2010

Мишљење на члан 9. Предлога Закона о пиву

Мишљење на Нацрт Закона о електронским комуникацијама

2009

Мишљење у вези Уредбе о условима и начину коришћења средстава за регресирање минералних ђубрива за јесењу сетву 2009.

Мишљење на Правилник о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања

Мишљење на члан 108. Закона о обавезном осигурању

Мишљење на критеријуме за оцењивање економски најповољније понуде које утврђују здравствене установе код јавне набавке лекова

Мишљење на Нацрт Закона о уџбеницима

2007

Мишљење о примени одредаба Закона о заштити конкуренције на концентрације спроведене у процесу приватизације