Комисија је надлежна, сагласно Закону о заштити конкуренције, да:

 

1) решава о правима и обавезама учесника на тржишту у складу са Законом;

 

2) одређује управне мере у складу са Законом;

 

3) учествује у изради прописа који се доносе у области заштите конкуренције;

 

4) предлаже Влади доношење прописа за спровођење Закона;

 

5) доноси упутства и смернице за спровођење Закона;

 

6) прати и анализира услове конкуренције на појединачним тржиштима и у појединим секторима;

 

7) даје мишљења надлежним органима на предлоге прописа, као и на важеће прописе који имају утицај на конкуренцију на тржишту;

 

8) даје мишљења у вези са применом прописа у области заштите конкуренције;

 

9) остварује међународну сарадњу у области заштите конкуренције ради извршавања међународних обавеза у овој области и прикупља информације о заштити конкуренције у другим државама;

 

10) сарађује са државним органима, органима територијалне аутономије и локалне самоуправе, ради обезбеђења услова за примену Закона и других прописа којима се уређују питања од значаја за заштиту конкуренције;

 

11) предузима активности на развијању свести о потреби заштите конкуренције;

 

12) води евиденцију о пријављеним споразумима, о учесницима који имају доминантан положај на тржишту, као и о концентрацијама, у складу са Законом;

 

13) организује, предузима и контролише спровођење мера којима се обезбеђује заштита конкуренције;

 

14) обавља и друге послове у складу са законом.

 

Послове из тач.1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10) и 13) Комисија обавља као поверене послове.