Stručna služba Komisije obavlja stručne, administrativne, materijalno-finansijske, pravno-kadrovske  i opšte poslove, u skladu sa zakonom, Statutom i drugim aktima Komisije.

Na prava i obaveze zaposlenih u Stručnoj službi primenjuju se opšti propisi o radu.

Stručnom službom rukovodi Sekretar.

Sekretar:

 

1) rukovodi radom Stručne službe i organizuje njen rad;

 

2) rukovodi pripremom sednica Saveta;

 

3) podnosi inicijative predsedniku Komisije za donošenje, izmenu i dopunu opštih akata Komisije;

 

4) donosi uputstva u vezi sa organizacijom  rada Stručne službe;

 

5) stara se o stručnom usavršavanju zaposlenih;

 

6) obavlja i druge poslove u skladu sa Statutom i drugim opštim aktima.

 

Za Sekretara može biti postavljeno lice koje ispunjava uslove utvrđene Zakonom.

Sekretara postavlja Savet, većinom glasova.

Za svoj rad Sekretar odgovara Savetu.