Стручна служба Комисије обавља стручне, административне, материјално-финансијске, правно-кадровске  и опште послове, у складу са законом, Статутом и другим актима Комисије.

На права и обавезе запослених у Стручној служби примењују се општи прописи о раду.

Стручном службом руководи Секретар.

Секретар:

 

1) руководи радом Стручне службе и организује њен рад;

 

2) руководи припремом седница Савета;

 

3) подноси иницијативе председнику Комисије за доношење, измену и допуну општих аката Комисије;

 

4) доноси упутства у вези са организацијом  рада Стручне службе;

 

5) стара се о стручном усавршавању запослених;

 

6) обавља и друге послове у складу са Статутом и другим општим актима.

 

За Секретара може бити постављено лице које испуњава услове утврђене Законом.

Секретара поставља Савет, већином гласова.

За свој рад Секретар одговара Савету.