Законом о заштити конкуренције („Службени гласник РС“, број 51/09 и 95/13) у члану 21. став 1. тачка 8) прописано је да Комисија за заштиту конкуренције даје мишљења у вези са применом прописа у области заштите конкуренције.

Мишљење о примени прописа представља објашњење за правилну примену закона и подазаконских аката и став органа о одређеној одредби у смислу њене опште примене, а не њене примене на конкретну правну ситуацију. С тим у вези сматрамо да се захтев/молба за мишљење о примени прописа који се односи на питање његове примене у односу на конкретну пословну активност не може разматрати у смислу цитиране одредбе закона. Овакво поступање органа представљало би правну помоћ у конкретном случају што није смисао наведене одредбе.

Изузетно, ако остваривање права односно одлука о правима и обавезама учесника на тржишту у поступку пред другим надлежним органом или организацијом, зависи од давања мишљења Комисије у вези са применом прописа у области заштите конкуренције, а нарочито ако је то предвиђено посебним законом, Комисија ће издати мишљење у односу на конкретну ситуацију, ако учесник на тржишту достави такав налог надлежног органа/организације (нпр. у поступку приватизације, стечајном поступку итд).

Комисија сматра да је неопходно да активности, које се односе на давање мишљења у вези са применом прописа у области заштите конкуренције, буду усмерене на питања која је потребно додатно појаснити узимајући у обзир период примене закона и досадашњу праксу.

Годишњи извештаји о раду и објаве на званичној интернет страни садржаће мишљења која Комисија даје у оквиру својих надлежности.