Комисији  за заштиту конкуренције је у претходном периоду достављен велики број иницијатива за покретање поступака утврђивања повреде конкуренције, које се односе на намештања понуда у јавним набавкама (bid rigging).

Ради успостављања будуће праксе, а у циљу омогућавања вишег нивоа правне сигурности и транспарентности, Комисија износи став о примени члана 10. Закона о заштити конкуренције код повезаних лица у поступцима јавних набавки.