Обавеза пријаве концентрације
Члан 61.

Концентрација мора бити пријављена Комисији у случају да је:

1) укупан годишњи приход свих учесника у концентрацији остварен на светском тржишту у претходној обрачунској години већи од 100 милиона евра, с тим што најмање један учесник у концентрацији на тржишту Републике Србије има приход већи од десет милиона евра;

2) укупан годишњи приход најмање два учесника у концентрацији остварен на тржишту Републике Србије већи од 20 милиона евра у претходној обрачунској години, с тим што најмање два учесника у концентрацији на тржишту Републике Србије имају приход већи од по милион евра у истом периоду.

При рачунању годишњег укупног прихода из става 1. овог члана неће се рачунати приход који ти учесници на тржишту остваре у међусобној размени.

Концентрација која се спроводи путем понуде за преузимање у смислу прописа којим се уређује преузимање акционарских друштава, мора бити пријављена и кад нису испуњени услови из става 1. овог члана.

Учесници у концентрацији

У случају концентрације из члана 17. став 1. тачка 1) Закона о заштити конкуренције („Службени гласник РС“, број 51/09 и 95/13, даље у тексту: Закон), учесницима у концентрацији сматрају се сви учесници на тржишту који су укључени у статусну промену.

У случају концентрације из члана 17. став 1. тачка 2) Закона, учесницима у концентрацији сматрају се: учесник на тржишту који стиче непосредну или посредну контролу (стицалац контроле односно подносилац пријаве у складу са чланом 63. став 3. Закона) и учесник на тржишту или део учесника на тржишту над којим се стиче контрола. У вези са применом наведеног члана, односно утврђивањем обавезе пријаве концентрације, стицалац контроле је читава група друштава у оквиру које послује и којој припада подносилац пријаве у смислу члана 5. Закона.

Предмет преузимања, односно стицања контроле може бити група друштава (циљна група друштава), односно циљно друштво (учесник на тржишту над којим се стиче контрола), односно циљно пословање (део учесника на тржишту над којим се стиче контрола). Продавац није учесник у концентрацији, осим ако не задржава заједничку контролу.

У случају концентрације из члана 17. став 1. тачка 3) Закона, учесницима у концентрацији сматрају се сви учесници на тржишту који стичу заједничку контролу и учесник на тржишту или део учесника на тржишту над којим се стиче контрола. Сви учесници на тржишту који учествују у заједничком улагању у циљу стварања новог учесника на тржишту, сматрају се учесницима у концентрацији (сваки подносилац пријаве односно оснивач новог друштва заједничког улагања).

У случају концентрације из члана 17. став 2. Закона, учесницима у концентрацији сматрају се учесник на тржишту који стиче контролу и учесници на тржишту или делови учесника на тржишту над којим се стиче контрола у свим појединачним трансакцијама / концентрацијама између истих учесника на тржишту.

Приходи као финансијски прагови за обавезу пријаве концентрације

Укупан годишњи приход представља збир пословних, финансијских и осталих прихода пре опорезивања, за обрачунску годину која претходи години у којој је покренут поступак у складу са чланом 7. Закона.¹

У случајевима повезаних учесника у смислу члана 5. Закона, укупан годишњи приход рачуна се као збир свих укупних прихода (консолидовани приходи) које су остварили учесници на тржишту који се сматрају повезаним и који припадају групи којој припада подносилац пријаве (стицалац контроле).

Као приходи циљне групе друштава (групе повезаних учесника над којом се стиче контрола), односно циљног друштва (учесника над којим се стиче контрола), односно циљног пословања које је предмет стицања контроле, рачунају се приходи само те циљне групе (консолидовани приходи), односно само тог друштва, односно циљног пословања.

Ако се спровођењем концентрације стиче контрола над делом учесника на тржишту, заједнички укупан годишњи приход учесника у концентрацији рачуна се као збир прихода стицаоца контроле (узимајући у обзир и укупне годишње приходе свих учесника на тржишту са којима се стицалац контроле сматра повезаним у смислу члана 5. Закона) и прихода само оног дела учесника на тржишту над којим се контрола стиче (односно циљног пословања које је предмет преузимања).

Укупан годишњи приход свих учесника у концентрацији остварен на светском тржишту у претходној обрачунској години (већи од 100 милиона евра), у смислу члана 61. став 1. тачка 1) Закона, у себи садржи (подразумева) и приход остварен на тржишту Републике Србије, без обзира да ли се ради о домаћем или иностраном привредном друштву (групи) у својству подносиоца пријаве концентрације. Други кумулативно постављени услов у члану 61. став 1. тачка 1), је да најмање један учесник у концентрацији (било који од учесника у концентрацији) на тржишту Републике Србије (преко регистрованих зависних друштава или путем пласмана производа и/или услуга на тржишту Републике Србије), има приход већи од десет милиона евра.

При рачунању укупног годишњег прихода не треба рачунати приход који учесници у концентрацији остваре у међусобној размени.

Комисија ће приликом утврђивања постојања обавезе пријаве концентрације, тачке 1) и 2) става 1. члана 61. Закона, примењивати као алтернативно постављене прагове.