Obaveza prijave koncentracije
Član 61.

Koncentracija mora biti prijavljena Komisiji u slučaju da je:

1) ukupan godišnji prihod svih učesnika u koncentraciji ostvaren na svetskom tržištu u prethodnoj obračunskoj godini veći od 100 miliona evra, s tim što najmanje jedan učesnik u koncentraciji na tržištu Republike Srbije ima prihod veći od deset miliona evra;

2) ukupan godišnji prihod najmanje dva učesnika u koncentraciji ostvaren na tržištu Republike Srbije veći od 20 miliona evra u prethodnoj obračunskoj godini, s tim što najmanje dva učesnika u koncentraciji na tržištu Republike Srbije imaju prihod veći od po milion evra u istom periodu.

Pri računanju godišnjeg ukupnog prihoda iz stava 1. ovog člana neće se računati prihod koji ti učesnici na tržištu ostvare u međusobnoj razmeni.

Koncentracija koja se sprovodi putem ponude za preuzimanje u smislu propisa kojim se uređuje preuzimanje akcionarskih društava, mora biti prijavljena i kad nisu ispunjeni uslovi iz stava 1. ovog člana.

Učesnici u koncentraciji

U slučaju koncentracije iz člana 17. stav 1. tačka 1) Zakona o zaštiti konkurencije („Službeni glasnik RS“, broj 51/09 i 95/13, dalje u tekstu: Zakon), učesnicima u koncentraciji smatraju se svi učesnici na tržištu koji su uključeni u statusnu promenu.

U slučaju koncentracije iz člana 17. stav 1. tačka 2) Zakona, učesnicima u koncentraciji smatraju se: učesnik na tržištu koji stiče neposrednu ili posrednu kontrolu (sticalac kontrole odnosno podnosilac prijave u skladu sa članom 63. stav 3. Zakona) i učesnik na tržištu ili deo učesnika na tržištu nad kojim se stiče kontrola. U vezi sa primenom navedenog člana, odnosno utvrđivanjem obaveze prijave koncentracije, sticalac kontrole je čitava grupa društava u okviru koje posluje i kojoj pripada podnosilac prijave u smislu člana 5. Zakona.

Predmet preuzimanja, odnosno sticanja kontrole može biti grupa društava (ciljna grupa društava), odnosno ciljno društvo (učesnik na tržištu nad kojim se stiče kontrola), odnosno ciljno poslovanje (deo učesnika na tržištu nad kojim se stiče kontrola). Prodavac nije učesnik u koncentraciji, osim ako ne zadržava zajedničku kontrolu.

U slučaju koncentracije iz člana 17. stav 1. tačka 3) Zakona, učesnicima u koncentraciji smatraju se svi učesnici na tržištu koji stiču zajedničku kontrolu i učesnik na tržištu ili deo učesnika na tržištu nad kojim se stiče kontrola. Svi učesnici na tržištu koji učestvuju u zajedničkom ulaganju u cilju stvaranja novog učesnika na tržištu, smatraju se učesnicima u koncentraciji (svaki podnosilac prijave odnosno osnivač novog društva zajedničkog ulaganja).

U slučaju koncentracije iz člana 17. stav 2. Zakona, učesnicima u koncentraciji smatraju se učesnik na tržištu koji stiče kontrolu i učesnici na tržištu ili delovi učesnika na tržištu nad kojim se stiče kontrola u svim pojedinačnim transakcijama / koncentracijama između istih učesnika na tržištu.

Prihodi kao finansijski pragovi za obavezu prijave koncentracije

Ukupan godišnji prihod predstavlja zbir poslovnih, finansijskih i ostalih prihoda pre oporezivanja, za obračunsku godinu koja prethodi godini u kojoj je pokrenut postupak u skladu sa članom 7. Zakona.¹

U slučajevima povezanih učesnika u smislu člana 5. Zakona, ukupan godišnji prihod računa se kao zbir svih ukupnih prihoda (konsolidovani prihodi) koje su ostvarili učesnici na tržištu koji se smatraju povezanim i koji pripadaju grupi kojoj pripada podnosilac prijave (sticalac kontrole).

Kao prihodi ciljne grupe društava (grupe povezanih učesnika nad kojom se stiče kontrola), odnosno ciljnog društva (učesnika nad kojim se stiče kontrola), odnosno ciljnog poslovanja koje je predmet sticanja kontrole, računaju se prihodi samo te ciljne grupe (konsolidovani prihodi), odnosno samo tog društva, odnosno ciljnog poslovanja.

Ako se sprovođenjem koncentracije stiče kontrola nad delom učesnika na tržištu, zajednički ukupan godišnji prihod učesnika u koncentraciji računa se kao zbir prihoda sticaoca kontrole (uzimajući u obzir i ukupne godišnje prihode svih učesnika na tržištu sa kojima se sticalac kontrole smatra povezanim u smislu člana 5. Zakona) i prihoda samo onog dela učesnika na tržištu nad kojim se kontrola stiče (odnosno ciljnog poslovanja koje je predmet preuzimanja).

Ukupan godišnji prihod svih učesnika u koncentraciji ostvaren na svetskom tržištu u prethodnoj obračunskoj godini (veći od 100 miliona evra), u smislu člana 61. stav 1. tačka 1) Zakona, u sebi sadrži (podrazumeva) i prihod ostvaren na tržištu Republike Srbije, bez obzira da li se radi o domaćem ili inostranom privrednom društvu (grupi) u svojstvu podnosioca prijave koncentracije. Drugi kumulativno postavljeni uslov u članu 61. stav 1. tačka 1), je da najmanje jedan učesnik u koncentraciji (bilo koji od učesnika u koncentraciji) na tržištu Republike Srbije (preko registrovanih zavisnih društava ili putem plasmana proizvoda i/ili usluga na tržištu Republike Srbije), ima prihod veći od deset miliona evra.

Pri računanju ukupnog godišnjeg prihoda ne treba računati prihod koji učesnici u koncentraciji ostvare u međusobnoj razmeni.

Komisija će prilikom utvrđivanja postojanja obaveze prijave koncentracije, tačke 1) i 2) stava 1. člana 61. Zakona, primenjivati kao alternativno postavljene pragove.