Uredbe « Komisija za zaštitu konkurencije

Početna strana » Uredbe
Pronađeno ukupno 11 dokumenata
Naslov Službeni glasnik Status
Uredba o sadržini i načinu podnošenja zahteva za izdavanje odobrenja za sprovođenje koncentracije 94-2005 Prestala primena
Uredba o kriterijumima za utvrđivanje relevantnog tržišta 94-2005 Prestala primena
Uredba o kriterijumima za određivanje relevantnog tržišta 89-2009 U primeni
Uredba o sadržini i načinu podnošenja prijave koncentracije 89-2009 Prestala primena
Uredba o kriterijumima za određivanje visine iznosa koji se plaća na osnovu mere zaštite konkurencije i procesnog penala, načinu i rokovima plaćanja i uslovima za određivanje tih mera 50-2010 U primeni
Uredba o uslovima za oslobađanje obaveze plaćanja novčanog iznosa mere zaštite konkurencije 50-2010 U primeni
Uredba o sadržini i načinu podnošenja prijave koncentracije 5-2016 U primeni
Uredba o sporazumima o specijalizaciji između učesnika na tržištu koji posluju na istom nivou proizvodnje ili distribucije koji se izuzimaju od zabrane 11-2010 U primeni
Uredba o sporazumima o istraživanju i razvoju između učesnika na tržištu koji posluju na istom nivou proizvodnje ili distribucije koji se izuzimaju od zabrane 11-2010 U primeni
Uredba o sporazumima između učesnika na tržištu koji posluju na različitom nivou proizvodnje ili distribucije koji se izuzimaju od zabrane 11-2010 U primeni
Uredba o sadržini zahteva za pojedinačno izuzeće restriktivnih sporazuma od zabrane 107-2009 U primeni