kzkPrimena novog ekonometrijskog STATA softvera koji je Komisija za zaštitu konkurencije nabavila zajedno sa upgrade licencom E-Views softvera, iz sredstava Evropske banke za obnovu i razvoj, omogućiće još efikasniju primenu ekonomskih analiza u predmetima koji se vode pred Komisijom.

Ekonomisti zaposleni u Komisiji za zaštitu konkurencije započeli su obuku korišćenja ovih softvera. Obuka je organizovana u serijama, gde je jedan deo posvećen opštoj teorijskoj obuci za STATA, a drugi empirijskom istraživanju, na osnovu podataka KZK koji su prikupljeni kroz trenutno aktuelnu sektorsku analizu koja se odnosi na tržište maloprodaje prehrambenih proizvoda.

Zahvaljujući dvogodišnjem projektu „Izgradnja kapaciteta Komisije za zaštitu konkurencije Republike Srbije“, a koji je odobren od strane Evropske banke za obnovu i razvoj, osim navedenih softvera, nabavljena je i računarska oprema koja će biti korišćena za ekonometrijske analize.